รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Authors

  • ทัศไนย คนึงเหตุ

Abstract

บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่สถานศึกษาและครูของสถานศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่1)ด้านประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3)การจัดการระบบฐานข้อมูล 4) ด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมุ่งเน้นถึงความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และความเหมาะสมของรูปแบบการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีความเป็นไปได้ มีความเป็นประโยชน์ และมีความเหมาะสม ที่จะนำรูปแบบการจัดการดังกล่าวไปปฏิบัติจริง คำสำคัญ : รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน

Downloads

How to Cite

คนึงเหตุ ท. (2016). รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7266