แนวทางการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการบริหารเชิงดุลยภาพ

Authors

  • ทรงศักดิ์ ทุงจันทร์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม สู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการบริหารเชิงดุลยภาพ ซึ่งแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของอุทยานการเรียนรู้  ระยะที่ 2 สร้างแนวทางการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม สู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการบริหารเชิงดุลยภาพ และระยะที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใช้แนวทางการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม สู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยหลักการบริหารเชิงดุลยภาพ ผลการวิจัย : เมื่อนำการบริหารเชิงดุลยภาพมาใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม สู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีแนวทางดังนี้ 1) กำหนดวิสัยทัศน์ ให้เหมาะสมกับบริบทของอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม    2) กำหนดพันธกิจที่ครอบคลุมความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 3) กำหนดเป้าประสงค์โดยยึดประโยชน์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4) กำหนดยุทธศาสตร์หลักที่ต้องการพัฒนาที่มีความหลากหลาย โดยนำลักษณะความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ทั้ง 6 ด้าน      มากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หลัก 5) กำหนดมุมมองโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารเชิงดุลภาพ ให้เหมาะสมสัมพันธ์กับบริบท และต้องกำหนดให้ครอบคลุมทั้ง 4 มุมมอง ซึ่งแต่ละมุมมองจะต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างมีเหตุ 6) สร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมภารกิจ โดยการพิจารณาความสัมพันธ์ของวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์หลัก และมีการกำหนดเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของแต่ละมุมมอง ที่มีความเชื่อมโยงกันด้วยเหตุผล เพื่อดำเนินการไปสู่แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ทั้ง 6 ประเด็น 7) กำหนดตัวชี้วัด โดยการพิจารณาตัวชี้วัดที่สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และ 8) กำหนดโครงการพัฒนาใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ ซึ่งแต่ละโครงการจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานก่อนนำไปสู่การปฏิบัติคำสำคัญ : การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้, อุทยานการเรียนรู้, การพัฒนาอุทยานการเรียนรู้ 

Downloads

How to Cite

ทุงจันทร์ ท. (2016). แนวทางการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการบริหารเชิงดุลยภาพ. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7264