การเสริมสร้างความหมายในชีวิตของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ โดยใช้รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม

Authors

  • ชาญชัย ศักดิ์ศิริสัมพันธ์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความหมายในชีวิตของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยมเพื่อเสริมสร้างความหมายในชีวิตของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ และ 3) เพื่อประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยมเพื่อเสริมสร้างความหมายในชีวิตของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1  ที่ใช้ในการศึกษาความหมายในชีวิต เป็นวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลเลิดสิน เขตกรุงเทพมหานคร และ สถานพยาบาลจุฬาเวช จังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2557 จำนวน 80 คน ที่ได้มาจากการสุ่มจากประชากร  กลุ่มที่ 2 เป็นวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากกลุ่มที่ 1 ที่มีคะแนนความหมายในชีวิตต่ำ จำนวน  24 คนสุดท้าย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 12 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วมการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการปรึกษาใดๆ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบวัดความหมายในชีวิตของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อเท่ากับ 0.33 - 0.82 และค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.91 และ 2) รูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยมเพื่อเสริมสร้างความหมายในชีวิตของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.66-1.00 ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1) ค่าเฉลี่ยความหมายในชีวิตโดยรวมและรายด้านของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์อยู่ในระดับปานกลางความหมายในชีวิตรายด้านประกอบด้วย ความหมายในชีวิตด้านจุดมุ่งหมายในชีวิต ด้านการเผชิญและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต ด้านการวางแผนชีวิต และด้านการเห็นคุณค่าของตนเอง 2) การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยมเพื่อ เสริมสร้าง ความหมายในชีวิตของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ พัฒนาจากแนวคิด เทคนิค และกระบวนการต่างๆของทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม 3) รูปแบบการปรึกษากลุ่มภวนิยมมีประสิทธิผลในการเสริมสร้างความหมายในชีวิตของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ โดยความหมายในชีวิตของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์กลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม หลังการทดลองและหลังการติดตามผลเพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการให้การปรึกษาแบบกลุ่มภวนิยม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ พบว่าวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจหลังการที่ได้ไปให้การปรึกษากลุ่มภวนิยมได้เข้าใจและเห็นคุณค่าของความหมายในชีวิตของตนเองและทารกในครรภ์ ได้เรียนรู้ชีวิตของมนุษย์และการเป็นมารดาอย่างภาคภูมิใจ คำสำคัญ : ความหมายในชีวิต การให้การปรึกษากลุ่มภวนิยม

Downloads