การศึกษาความเร็วในการเรียกชื

Authors

  • กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์

Abstract

บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความเร็วในการเรียกชื่อสัญลักษณ์ของนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีเครื่องมือวิจัยคือแบบทดสอบความเร็วในการเรียกชื่อสัญลักษณ์ 4 ประเภทคือ สี รูปภาพ ตัวเลข ตัวอักษร  กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 393 คน จากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 3 โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียกชื่อสัญลักษณ์ได้เร็วกว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียกชื่อสัญลักษณ์ได้เร็วกว่านักเรียนชั้นอนุบาลอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้งานวิจัยยังพบว่าความเร็วในการเรียกชื่อตัวเลขมีความสัมพันธ์กับการอ่านในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (66%, p< .05) และประถมศึกษาปีที่ 2 (39%, p< .05) อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนความเร็วในการเรียกชื่อตัวอักษรมีความสัมพันธ์กับการอ่านในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญ (18%, p< .05) คำสำคัญ : การอ่าน ความเร็วในการเรียกชื่อสัญลักษณ์ การระบุปัญหาทางการอ่านตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม 

Downloads