การศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยผ่านนิทานการ์ตูนแอนิเมชั่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

Authors

  • พัชรศิริ ทัศนศรี
  • ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
  • ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

Abstract

บทคัดย่อการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยผ่านนิทานการ์ตูนแอนิเมชั่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรีครั้งนี้ มีความมุ่งหมายของการวิจัย คือ 1. เพื่อพัฒนานิทานการ์ตูนแอนิเมชั่นเพื่อส่งเสริมเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยสำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5โรงเรียนอนุบาลลพบุรีให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัย ก่อนใช้ ระหว่างใช้ และหลังใช้ การใช้นิทานการ์ตูนแอนิเมชั่นเพื่อส่งเสริมเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรีกลุ่มประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 49 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบประเมินเหตุเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัย แบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัย และนิทานการ์ตูนแอนิเมชั่นใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ สถิติแบบวัดซ้ำ (Repeated Measures)ผลการวิจัย พบว่านิทานการ์ตูนแอนิเมชั่นเพื่อส่งเสริมเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรีมีคุณภาพระดับดีมากและมีพัฒนาการด้านเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัย อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ก่อนใช้ 2.33 ระหว่างใช้ 2.50 และหลังใช้ 2.50และ นักเรียนมีเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยหลังใช้นิทานการ์ตูนแอนิเมชั่นเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05คำสำคัญ : เหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยนิทานการ์ตูนแอนิเมชั่น

Downloads

How to Cite

ทัศนศรี พ., อ่อนมิ่ง ฤ., & ศรีประเสริฐภาพ ข. (2015). การศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยผ่านนิทานการ์ตูนแอนิเมชั่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 8(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/6811