ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ที่มีต่อการพัฒนาทักษะสื่อสาร ของนิสิตปริญญาตรี

Authors

  • จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา

Abstract

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะสื่อสารของนิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา มศว 251 มนุษย์กับสังคม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นิสิตกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจากคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 107 คน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 106 คน และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 106 คน รวมทั้งสิ้น 319 คนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์เป็นเวลา15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่องการศึกษาอัตลักษณ์ด้านการมีทักษะสื่อสารของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับนิยามเท่ากับหรือมากกว่า .75 และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .77 การวิจัยครั้งนี้ใช้แผนการทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียววัดหลังการทดลอง (One-shotcase study design) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ Onesamplet-testผลวิจัยผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ภายหลังการเรียนรู้นิสิตทุกกลุ่มสาขาวิชามีทักษะสื่อสารโดยรวม และรายด้าน จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพูด การเขียน และการฟังอยู่ในระดับดีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 ส่วนด้านการอ่านพบว่า อยู่ในระดับพอใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ส่งเสริมให้นิสิตมีการพัฒนาทักษะสื่อสารด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การพูด การเขียนและการฟังคำสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์การพัฒนาทักษะสื่อสาร นิสิตปริญญาตรี

Downloads

How to Cite

ชุมสาย ณ อยุธยา จ. (2015). ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ที่มีต่อการพัฒนาทักษะสื่อสาร ของนิสิตปริญญาตรี. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 8(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/6769