การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดสำหรับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Authors

  • อุไร จักษ์ตรีมงคล

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบวัดทักษะการคิดที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา โดยตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทักษะการคิดที่สร้างขึ้น รวมทั้งสร้างเกณฑ์ปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 972 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดทักษะการคิดตามแนวทางของแคมบริดส์ ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 38 ข้อ แบ่งเป็น การคิดแก้ปัญหา จำนวน 21 ข้อ และการคิดวิเคราะห์จำนวน 17 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า ข้อคำถามวัดทักษะการคิดจำนวน 38 ข้อ มีค่าความยากอยู่ระหว่าง .20 - .74 ส่วนค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .21 - .45 ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะการคิดทั้งฉบับมีค่า 0.68 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากแบบวัดทักษะการคิดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับคะแนนเฉลี่ยสะสมพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมมีความสัมพันธ์ ในทางบวกกับคะแนนแบบวัดทักษะการคิดทั้งแบบการคิดวิเคราะห์ (17 ข้อ) การคิดแก้ปัญหา (21 ข้อ) และทั้งฉบับ (38 ข้อ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสหสัมพันธ์เป็น 0.367, 0.390 และ 0.458 ตามลำดับผลการสร้างเกณฑ์ปกติ พบว่าคะแนนที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 0 – 32 สามารถแปลงเป็นคะแนนทีปกติ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างบุคคลได้โดยมีค่าคะแนนทีตั้งแต่ 17 – 83 คำสำคัญ : แบบวัดทักษะการคิด การประเมินคุณภาพผู้เรียน

Downloads

How to Cite

จักษ์ตรีมงคล อ. (2015). การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดสำหรับการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 9(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/6585