ปัจจัยการปรับตัวที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

ADAPTATION FACTORS RELATED TO GRADE OF FIRST YEAR BACHELOR OF NURSING STUDENTS IN COLLEGE OF NURSING UNDER THE FACULTY OF NURSING, PRABOROMARAJCHANOK INSTITUTE

Authors

  • เนติยา แจ่มทิม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • ปุรินทร์ ศรีศศลักษณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
  • ดารินทร์ พนาสันต์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุพรรณบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

Keywords:

การปรับตัว, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research ) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับตัว และปัจจัยการปรับตัวที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 3,949 คน  คำนวณได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ  134  คน โดยใช้โปรแกรม G power ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  แบบสอบถามใช้แนวคิดการปรับตัวของ Roy แบบสอบถามภาพรวม  มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา = 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ผลการศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 19-20 ปี สถานภาพโสด ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง มีการปรับตัวด้านการเรียน  ด้านสังคม ด้านอารมณ์ และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก การปรับตัวด้านการเรียน และด้านการเข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<0.05)

References

นันทิชา บุญละเอียด. (2564). การปรับตัวของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

จุฑาภรณ์ ยอดเสนีย์. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

ธเนศ แม้นอินทร์. (2564). การปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต.16(2), 75-91.

สุริยัน อ้นทองพิม ภูกิจ เล้าจีรัณกุล ศศิวิมล พจน์พาณิชพงศ์ และชลิตตภรร์ ดวงติ๊บ. (2560). การปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 23(1), 18-25.

ธัญมาศ เล้าสกุล. (2561). การปรับตัวทางสังคมอย่างเหมาะสมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปกร พระราชวังสนามจันทร์.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Best, John W. (1977). Research in Education. 3rd ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Roy, C. & Andrews, H. A. (1999). The Roy Adaptation Model: The Definitive Statement. (2nd ed). Stamford, CT: Appleton & Lange.

Downloads

Published

2023-12-15

How to Cite

แจ่มทิม เ., ศรีศศลักษณ์ ป., & พนาสันต์ ด. (2023). ปัจจัยการปรับตัวที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก: ADAPTATION FACTORS RELATED TO GRADE OF FIRST YEAR BACHELOR OF NURSING STUDENTS IN COLLEGE OF NURSING UNDER THE FACULTY OF NURSING, PRABOROMARAJCHANOK INSTITUTE. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 18(2), 140–152. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/15596