การศึกษาความแตกต่างระหว่างการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจผ่านการสอนบทเรียนและการสอนผ่านวีดิทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Authors

  • ฉัตรชัย เก็งวินิจ
  • อนงนาฏ เพชรประเสริฐ

Keywords:

การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  , บทเรียน  , วีดิทัศน์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนผ่านบทเรียนและนักเรียนที่ได้รับการสอนผ่านวีดิทัศน์และเพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านบทเรียนและผ่านวีดิทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) รวมทั้งสิ้น 60 คน ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการสอนผ่านบทเรียนมีผลคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ได้รับการสอนผ่านวีดิทัศน์ผลคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) นักเรียนที่ได้รับการสอนผ่านบทเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านบทเรียนอยู่ในระดับเห็นด้วย และ 4) นักเรียนที่ได้รับการสอนผ่านวีดิทัศน์มีความคิดเห็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านวีดิทัศน์อยู่ในระดับเห็นด้วยทุกรายการ

Downloads

Published

2023-09-08

How to Cite

เก็งวินิจ ฉ., & เพชรประเสริฐ อ. (2023). การศึกษาความแตกต่างระหว่างการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจผ่านการสอนบทเรียนและการสอนผ่านวีดิทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 17(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/14573