การศึกษาความแตกต่างระหว่างการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจผ่านการสอนบทเรียนและการสอนผ่านวีดิทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 A CONTRASTIVE STUDY BETWEEN DEVELOPING LISTENING SKILL FOR COMPREHENSION THROUGH LESSONS AND VIDEO CLIPS FOR MATT

Authors

  • ฉัตรชัย เก็งวินิจ
  • อนงนาฏ เพชรประเสริฐ

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนผ่านบทเรียนและนักเรียนที่ได้รับการสอนผ่านวีดิทัศน์และเพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านบทเรียนและผ่านวีดิทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) รวมทั้งสิ้น 60 คน ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการสอนผ่านบทเรียนมีผลคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ได้รับการสอนผ่านวีดิทัศน์ผลคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) นักเรียนที่ได้รับการสอนผ่านบทเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านบทเรียนอยู่ในระดับเห็นด้วย และ 4) นักเรียนที่ได้รับการสอนผ่านวีดิทัศน์มีความคิดเห็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษผ่านวีดิทัศน์อยู่ในระดับเห็นด้วยทุกรายการ คำสำคัญ: การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  บทเรียน  วีดิทัศน์ ABSTRACT The purposes of the study were to compare the students’ scores on the English listening comprehension before and after using lessons and video to improve their listening skill, and investigate the students’ opinions toward improving English listening skill through the uses of lessons and videos. The participants of the study were 60 ninth graders at Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School (Secondary). The participants were purposive sampling group for the present study. The results of the study were as follows: 1) the students’ English listening comprehension achievement skill after using lessons was significantly increased higher than before using lessons at the .05 level, 2) the students’ English listening comprehension achievement skill after using videos was significantly increased higher than before using videos at the .05 level, 3) the students’ opinions toward the learning English through lessons were at the positive level and  4) the students’ opinions toward the learning English through videos were at the positive level. Keywords: English Listening Comprehension Skill, Lessons, Videos

Downloads