การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา THE DEVELOPMENT OF LEARMING MANAGEMENT MODEL USING LA-ORUTIS DEMONSTRATION SCHOOL-BASED LEARNING TO ENHANCE UNIVERSITY STUD

Authors

  • ศศิธร รณะบุตร

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาในการสร้างรอยเชื่อมต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจากอนุบาลสู่ประถมศึกษา และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างรอยเชื่อมต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจากอนุบาลสู่ประถมศึกษาโดยใช้โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นฐานของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้รูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1072313  : วิทยาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย  จำนวน 12 คน ในปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นฐาน และแบบประเมินความสามารถการออกแบบการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างรอยเชื่อมทางการศึกษาจากปฐมวัยสู่ประถมศึกษา มีขั้นตอนการเรียนรู้ 4 ขั้น คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจในการเรียนรู้ 2) ขั้นการถามคำถาม 3) ขั้นการลงมือปฏิบัติการค้นหาความรู้ 4) ขั้นสะท้อนการเรียนรู้ โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 2. คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนสาธิตเป็นฐาน (Mean = 4.23, S.D. = 0.43) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนสาธิตเป็นฐาน (Mean = 2.86, S.D. = 0.37) คำสำคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนสาธิตลอออุทิศเป็นฐาน  การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา   ABSTRACT The purpose of this study were: 1) to develop a learning management model by using the La-orutis Demonstration School-based learning to enhance the university students’ ability to design learning activities for creating learning transition of early childhood from kindergarten to primary school and 2) to compare the students’ ability in designing learning activities for creating learning transition of early childhood from kindergarten to primary school by using La-orutis Demonstration School-based learning before and after using the model. The target group were the 12 students in Early Childhood Education Program, Bachelor of Education who enrolled the course 1072313: Early Childhood Learning Management Science of the academic year 2020. The research instruments were a learning management model using La-orutis Demonstration School-based learning and a learning management design ability’s assessment form. The statistics used in the research were the mean scores and a standard deviation score. There are two main points discussed in the research results. 1. A model of learning management using La-orutis Demonstration School-based learning to enhance the student ability to design learning activities for creating learning transition from kindergarten to primary school comprises of 4 stages of learning; 1) arousing interest in learning 2) asking questions 3) Practicing for seeking knowledge 4) Reflecting on learning in which the learning management model is in high quality the mean is 4.04. 2. The students’ ability to design learning activities or creating learning transition from kindergarten to primary school by using La-orutis Demonstration School-based learning. The mean scores of the ability to design learning activities after the learning management model using the demonstration school-based learning model (Mean = 4.23, SD = 0.43) were higher than before the learning management model. Learn using a demonstration school as a base (Mean = 2.86, SD = 0.37) Keyword: La-orutis Demonstration School-Based Learning Model, Designing University Students’ Learning

Downloads