ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา CORRELATION BETWEEN THE MENTAL TRAITS OF SCHOOL ADMINISTRAIONS WITH SCHOOL EFFECTIVENESS UNDER THE OFFICE SECONDARY ED

Authors

  • สันติ บูรณะชาติ

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาจิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 7 จังหวัด จำนวน 132 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยสรุปว่า 1) จิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละจิตลักษณะ พบว่า จิตลักษณะของผู้บริหารถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ จิตจริยธรรม รองลงมาได้แก่ จิตเคารพ จิตชำนาญการ จิตสังเคราะห์ และ จิตสร้างสรรค์ ตามลำดับ 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ทีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการบริหาร และการจัดการ รองลงมา ได้แก่ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านคุณภาพผู้เรียน ตามลำดับ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างจิตลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาพรวม มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=0.75) กล่าวคือ ถ้าผู้บริหารสถานศึกษามีจิตลักษณะในระดับสูงประสิทธิผลของสถานศึกษาก็จะเพิ่มขึ้นในระดับสูง คำสำคัญ: จิตลักษณะ  ประสิทธิผลของสถานศึกษา  ความสัมพันธ์   ABSTRACT The objectives of this research included 1) to study mental trait of school administrators 2) to study the effectiveness of school and 3) to study the correlation between mental trait of school administrators with school effectiveness under the Office Secondary Education Service Area. The sample group consisted of 132 school administrators under the Office of Secondary Education Service Areas in the upper northern region of 7 provinces. Data were collected by using a questionnaire and analyzed by averaging, standard deviation and Pearson's correlation coefficient. The results of the research concluded as follows: 1) Mental trait of school administrators under the Secondary Education Service Area Office, the overall level was at a high level. When considering each mental trait, it was found that ethical mind was in the highest mean, followed by respectful mind, disciplined mind, Synthesizing mind and creating mind, respectively. 2)The effectiveness of schools under the Office of Secondary Education Service Area, the overall was at the highest level. When considering each aspect, it was found that the aspect with the highest average was the administrative process and management, followed by the process of teaching and learning that focuses on learners and the quality of learners, respectively. 3) The correlation between the mental trait of school administrators and the effectiveness of schools under the Office of Secondary Education Service Area, the overall, the correlation was in the same direction at a rather high level with statistical significance at the level of 0.01 (r=0.75), that means if school administrators has a high level of mental trait, the effectiveness of schools will increase at a high level. Keywords: Mental Trait, School Effectiveness, Correlation

Downloads