ภาวะผู้นำการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดมุกดาหาร LEADERSHIP IN LEARNING MANAGEMENT OF EXPERT LEVEL TEACHERS, A SMALL SECONDARY SCHOOL IN MUKDAHAN PROVINCE

Authors

  • เดชาธร บงค์บุตร
  • อัญชลี แก้วกัญญา
  • อรุณี บงค์บุตร

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดมุกดาหาร 2) ศึกษาเงื่อนไขปัจจัยการมีภาวะผู้นำการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดมุกดาหาร โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน้นวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study) โดยเลือกประเภทของวิธีการศึกษาแบบ ศึกษาเหตุการณ์เฉพาะ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือ ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้วิจัย คือ ตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญ แบบบันทึกการสัมภาษณ์ และรายงานการวิจัยแบบพรรณนา (Description) ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบภาวะผู้นำการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดมุกดาหาร มีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 2) ด้านความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร 3) ด้านการวัดและประเมินผล 4) ด้านการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู และ 5) ด้านการเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง 2. เงื่อนไขปัจจัยการมีภาวะผู้นำการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก ในจังหวัดมุกดาหาร โดยแบ่งเป็น 2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะผู้นำการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย การปรับตัวและระยะเวลา และ2) ปัจจัยด้านระบบการบริหารจัดการ ประกอบด้วย กลยุทธ์การบริหารจัดการและรูปแบบการบริหารจัดการ คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการจัดการเรียนรู้  ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  วิจัยแบบกรณีศึกษา   ABSTRACT The purposes of this research were: 1) to study the factor of Leadership in learning management of Expert Level Teachers, a small Secondary school in Mukdahan Province, 2) to study the condition of the factor for Leadership in learning management of Expert Level Teachers, a small Secondary school in Mukdahan Province. The qualitative case study methodology was applied by selecting a case study with a Situation Analysis. The key informants were 1 of Expert Level Teachers in a small Secondary school in Mukdahan Province.      The research tools were interview forms. The findings were as follows: 1. Leadership components of learning management of teachers with academic standing Secondary There are 5 variables in small schools in Mukdahan Province, namely 1) knowledge and ability to manage to learn 2) understanding and ability to develop curriculum 3) measurement and evaluation 4) self and peer development teachers and 5) the aspect of being a person of change 2. Conditions and factors of leadership in learning management of teachers with academic standing Secondary Small schools in Mukdahan Province are divided into 2 factors that contribute to the leadership in learning management of teachers with academic standing as experts: 1) personal factors, adaptation, and duration, and 2) management system factors, consisting of Management Strategy and Management Style. Keywords: Leadership in Learning Management, Expert Level Teacher, Case Study.

Downloads