กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการฝึกอบรมของ กก 2 บก.กฝ.บช.ตชด. (ค่ายพระยาสุรสีห์)เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนนายสิบตำรวจให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ THE SRATEGIES FOR ORGANIZING TRAINING MANAGEMENT OF SUB_DIVISION 2 SPECIAL TRAINING DIVISION (SURASRI CAMP) TO DEV

Authors

  • ประเสริฐ เรือนนะการ
  • ฐิติยา เรือนนะการ
  • พัชรีย์ ชาภูวงค์
  • ฉัตรปภัศศ์ มูลปัญญา
  • ศรีสุดา พัฒจันทร์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารการจัดการฝึกอบรมของ กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. (ค่ายพระยาสุรสีห์) เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนนายสิบตำรวจให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 2) ศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์การการพัฒนาการบริหารจัดการการฝึกอบรมของ ค่ายพระยาสุรสีห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนนายสิบตำรวจให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ประชากรเป้าหมาย ในระยะที่ 1 ได้แก่ ตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร สังกัดค่ายพระยาสุรสีห์ จำนวน 67 คน และประชาการเป้าหมายในการวิจัยในระยะที่ 2 ได้แก่ตำรวจชั้นประทวน และชั้นสัญญาบัตร สังกัด ค่ายพระยาสุรสีห์ จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบประเมินความเหมาะสมของร่างกลยุทธ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการบริหารการจัดการฝึกอบรมของค่ายพระยาสุรสีห์  ด้านจุดแข็ง คือ ครูฝึกมีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรม ด้านจุดอ่อน คือ ครูฝึกมีน้อยไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนนายสิบตำรวจที่เข้ารับการอบรม ด้านโอกาส คือเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลต่อความท้าทายในการบริหารจัดการฝึกอบรม และด้านอุปสรรค คือการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมอยู่ภายใต้ข้อจำกัดงบประมาณ  2) แนวทางการสร้างกลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการการฝึกอบรมของค่ายพระยาสุรสีห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนนายสิบตำรวจให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก คำสำคัญ: กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารจัดการการฝึกอบรม  บุคคลแห่งการเรียนรู้ แนวทางการสร้างกลยุทธ์  ABSTRACT The objectives for this research were to study 1) the states of organizing Training Management of Sub – Division 2 special training Division (Surasri Camp) to develop quality of Police Students as Personal Mastery Learning Management and the developing of English Learning Management 2) the guideline to build the strategies for organizing training management of Surasri Camp to develop quality of Police Students as Personal Mastery. The target population in the phase 1 was 67 non-commissioned officers and commissioned officers Border Patrol Police and the target population in the phase 2 was 35 trainers. The research tools were questionnaires and propriety assessment forms. The descriptive statistics for analyzing data were frequency, percentage, mean, standard deviation .The results of the research  were as follows : 1) The states of organizing Training Management  found that the strength was the trainers had the expert for training, the weakness was less trainers not enough for trainees, the opportunity was modern technology affect to the challenge in training and the threat was the development of training model was under the rigid of budget. 2) the guideline of building the strategies were appropriate in a high level. Keywords: Strategies for Organizing Training Management, Personal Mastery, Guideline of Building The Strategies

Downloads