การพัฒนาโปรแกรมการโค้ชกรอบคิดเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ของครูผู้สอน : การวิจัยแบบผสานวิธี

Authors

  • ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์
  • วรากร ทรัพย์วิริยะปกรณ์
  • ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง
  • วรางคณา โสมะนันทน์

Keywords:

โปรแกรมการโค้ช, กรอบคิดแบบพัฒนา, ความสามารถคิดบริหารจัดการตน

Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ 1) เพื่อสร้างโปรแกรมการโค้ชกรอบคิดแบบพัฒนา เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 2) เพื่อให้ครูผู้สอนซึ่งได้รับโปรแกรมการโค้ชกรอบคิดแบบพัฒนาสามารถจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสามารถคิดบริหารจัดการตนของผู้เรียน โดยใช้แนวทางการวิจัยผสานวิธี ด้วยการดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการวิจัยเชิงทดลองควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม มีขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ดำเนินการวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและเตรียมความพร้อมสำหรับการลงพื้นที่วิจัย ระยะที่ 2 ดำเนินการจัดกระทำโปรแกรมการโค้ชกรอบคิดแบบพัฒนาช่วงก่อนการจัดการเรียนรู้       ระยะที่ 3 ดำเนินการจัดกระทำโปรแกรมการโค้ชกรอบคิดแบบพัฒนาช่วงครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความความสามารถคิดบริหารจัดการตนของผู้เรียน ระยะที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนและผู้เรียนช่วงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) โปรแกรมการโค้ชกรอบคิดแบบพัฒนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ประกอบไปด้วยกิจกรรมการโค้ช 6 กิจกรรม 2) แบบประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และ   3) แบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตน ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูผู้สอนมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการโค้ชกรอบคิดแบบพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผู้เรียนมีความสามารถคิดบริหารจัดการตน  หลังครูผู้สอนเข้าร่วมโปรแกรมการโค้ชกรอบคิดแบบพัฒนาแตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Published

2023-09-08

How to Cite

ศรีไพโรจน์ ธ., ทรัพย์วิริยะปกรณ์ ว., แจ้งสว่าง ธ., & โสมะนันทน์ ว. (2023). การพัฒนาโปรแกรมการโค้ชกรอบคิดเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ของครูผู้สอน : การวิจัยแบบผสานวิธี. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 17(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/14564