การพัฒนาโปรแกรมการโค้ชกรอบคิดเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ของครูผู้สอน : การวิจัยแบบผสานวิธี THE DEVELOPMENT OF MINDSET COACHING PROGRAM FOR ENHANCING INSTRUCTIONAL COMPETENCIES OF TEACHERS: MIXED METHODS RESEARCH

Authors

  • ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์
  • วรากร ทรัพย์วิริยะปกรณ์
  • ธรรมนันทิกา แจ้งสว่าง
  • วรางคณา โสมะนันทน์

Abstract

บทคัดย่อ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ 1) เพื่อสร้างโปรแกรมการโค้ชกรอบคิดแบบพัฒนา เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 2) เพื่อให้ครูผู้สอนซึ่งได้รับโปรแกรมการโค้ชกรอบคิดแบบพัฒนาสามารถจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความสามารถคิดบริหารจัดการตนของผู้เรียน โดยใช้แนวทางการวิจัยผสานวิธี ด้วยการดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการวิจัยเชิงทดลองควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม มีขั้นตอนการดำเนินงาน 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ดำเนินการวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและเตรียมความพร้อมสำหรับการลงพื้นที่วิจัย ระยะที่ 2 ดำเนินการจัดกระทำโปรแกรมการโค้ชกรอบคิดแบบพัฒนาช่วงก่อนการจัดการเรียนรู้       ระยะที่ 3 ดำเนินการจัดกระทำโปรแกรมการโค้ชกรอบคิดแบบพัฒนาช่วงครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความความสามารถคิดบริหารจัดการตนของผู้เรียน ระยะที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนและผู้เรียนช่วงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) โปรแกรมการโค้ชกรอบคิดแบบพัฒนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ประกอบไปด้วยกิจกรรมการโค้ช 6 กิจกรรม 2) แบบประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และ   3) แบบวัดความสามารถคิดบริหารจัดการตน ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูผู้สอนมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการโค้ชกรอบคิดแบบพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผู้เรียนมีความสามารถคิดบริหารจัดการตน  หลังครูผู้สอนเข้าร่วมโปรแกรมการโค้ชกรอบคิดแบบพัฒนาแตกต่างจากก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คำสำคัญ: โปรแกรมการโค้ช; กรอบคิดแบบพัฒนา; ความสามารถคิดบริหารจัดการตน  ABSTRACT The objectives of this research were 1) to create a growth mindset coaching program 2) to develop teachers' instructional competencies; teach who received a growth mindset coaching program manages learning that enhances the executive function of learners to think about self-management. This research used a mixed method research approach by conducting quantitative research which was experimental research along with qualitative research which was in-depth interview and participant observation. There are 4 phases of operation: Phase 1, conducting research to study basic information and preparing for field trips; Phase 2, implementing a growth mindset coaching program in pre-learning development phase 3, implement a program of growth mindset coaching in the development of teacher-management learning sessions to develop students' executive function. Phase 4, Data analysis and research reports. The sample group in this research was teachers and students in the grade 7-9 of schools under the Office of the Basic Education Commission (OBEC) developed to develop teachers' instructional competency.  It consisted of 6 coaching activities 2) the teachers’ instructional competency assessment form and 3) students' executive function assessment form. The results showed that 1) Teachers had instructional competency higher than before participated in Growth Mindset’s coaching program at the .05 level.  2) The learners had who were taught by enhancing the executive function had average scores on their executive function after the teachers participated in the growth mindset coaching program at the .05 level. Keywords: Coaching Program; Growth Mindset: Executive Function  

Downloads