ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแม่แบบ (MODELING TECHNIQUE) เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต THE RESULTS OF MODELING TECHNIQUE TO DEVELOPING THE LEARNING DESIGN SKILLS FOR THE BACHELOR’S DEGREE OF EDUCATION STUDENTS

Authors

  • ณฐกร ดวงพระเกษ
  • ปราโมทย์ จันทร์เรือง

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 โดยใช้เทคนิคแม่แบบ (Modeling Technique) เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ระหว่างก่อนเรียน กับ หลังเรียน และ 2) ประเมินทักษะการออกแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต โดยใช้เทคนิคแม่แบบ (Modeling Technique) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคแม่แบบ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าความเชื่อมั่น 0.798 และ 3) แบบประเมินทักษะการออกแบบการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 โดยใช้เทคนิคแม่แบบ (Modeling Technique) เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ทักษะการออกแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต โดยใช้เทคนิคแม่แบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียนของนักศึกษาส่วนใหญ่กระตือรือร้น ศรัทธาในครูที่เป็นแม่แบบ และมุ่งหวังในการเป็นครูมืออาชีพต่อไป คำสำคัญ: ผลการจัดการเรียนรู้  เทคนิคแม่แบบ  ทักษะการออกแบบการเรียนรู้   ABSTRACT The purpose of this research were to 1) compare learning achievement in learning methodology 1 of Bachelor’s degree of Education students before and after they were taught with Modeling Technique and 2) evaluate learning design skills of Bachelor’s degree of Education students after they taught with modeling technique. The sample drawn using simple random sampling totaled 30, year 2, symester 1 and academic year 2020. The instruments used in this research were 1) lesson plans, 2) a learning achievement test to a reliability of 0.798, and 3) a learning design skills test. The data were analyzed in terms of mean, standard deviation, t-test and content analysis. The result were as follows: 1) the students learning achievement in learning methodology 1 after using Modeling Technique was higher at a significance level of .05 2) the learning design skills of students, after using Modeling Technique was good level and activities-practice between learning were active, faith, intend to be professional teacher. Keywords: Results of Learning Management, Modeling Technique, Learning Design Skills

Downloads