อนาคตภาพหลักสูตรดนตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563-2573)

Authors

  • กุลธิดา นาคะเสถียร

Keywords:

อนาคตภาพ  , หลักสูตรดนตรี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะของหลักสูตรดนตรี โรงเรียนสาธิตมศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในทศวรรษหน้า 2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนที่พึงประสงค์ในอนาคตเป็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม คือ 1. ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาดนตรีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป และกลุ่มประชากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรดนตรี แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ 1. ผู้บริหารโรงเรียน  2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดุริยางคศิลป์ 3. อาจารย์ผู้สอน 4. ตัวแทนนักเรียนปัจจุบัน 5. ผู้ปกครองของศิษย์เก่า โดยมีการดำเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ คือ 1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2. การศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรดนตรี 3. การเขียนอนาคตภาพของหลักสูตรดนตรี ผลการวิจัยพบว่า 1. ลักษณะของหลักสูตรดนตรีในทศวรรษหน้า ด้านเนื้อหารายวิชา จะต้องมีรายวิชาเลือกที่สอดคล้องกับยุคสมัยและให้โอกาสนักเรียนเป็นผู้เลือกเรียนด้วยตนเอง จัดให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน มุ่งเน้นสมรรถนะด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม ด้านการจัดการเรียนรู้ทางด้านดนตรี ควรจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางดนตรี ควรวัดและประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริงให้ตรงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และคำนึงถึงพัฒนาการของนักเรียนและให้นักเรียนวัดผลและประเมินตนเองในการพัฒนาการด้วย 2. ด้านคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนดนตรีที่พึงประสงค์ ต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้/วิจัยและประสบการณ์ทางดนตรี มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี สามารถปรับตัวให้ทันกับยุคสมัย มีคุณลักษณะความเป็นครู ด้านแนวโน้มของผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน สามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีพื้นฐานด้านทฤษฎีและทักษะดนตรี มีความชำนาญในเครื่องดนตรีวิชาเอกและวิชาโท นำความรู้ไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและประกอบอาชีพได้ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการพัฒนาตนเอง มีเจตคติและจิตวิญญาณของการเป็นนักดนตรีที่ดี

Downloads

Published

2023-09-08

How to Cite

นาคะเสถียร ก. (2023). อนาคตภาพหลักสูตรดนตรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2563-2573). วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/14149