ผลของการจัดการเรียนการสอนแบบ 4 MAT เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Authors

  • ปริญญา สองสีดา

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการเรียนการสอนแบบ 4 MAT และเปรียบเทียบกับเกณฑ์กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550โรงเรียนศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้องเรียนจำนวน 35 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (ClusterRandom Sampling) เวลาทดลอง 19 คาบ โดยใช้การวิจัยแบบ One -Group Pretest - Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ t - test dependent และ Onesample t - testผลการศึกษาพบว่า1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการเรียนการสอนแบบ 4 MAT สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .012. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการเรียนการสอนแบบ 4 MAT สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .013. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการพูดการอ่าน การเขียน และโดยรวมของนักเรียนหลังได้รับการเรียนการสอนแบบ 4 MAT สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .014. ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้าน การพูดการอ่าน การเขียน และโดยรวมของนักเรียนหลังได้รับการเรียนการสอนแบบ 4 MAT สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01คำสำคัญ : การเรียนการสอนแบบ 4 MAT, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ การสื่อสารทางคณิตศาสตร์

Downloads