การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านจอมจันทร์

Authors

  • กันตยา มานะกุล

Abstract

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโครงการการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 3 ตัว กลุ่มตัวอย่าง เป็นคนในชุมชนข้างต้น จำนวน 20 คน เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามลักษณะ ของตัวชี้วัดที่จะศึกษา จึงทำการทดสอบความรู้ของกลุ่ม ตัวอย่างเกี่ยวกับตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัว และแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ พอเพียง เว้นระยะ 1 เดือน แล้วจึงทำการทดสอบใหม่ด้วย แบบทดสอบเดิม เพื่อศึกษาว่า เวลาที่ผ่านไป 1 เดือน มีการ เปลี่ยนแปลงความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดและแนวคิดเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงบ้างหรือไม่ พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ใดๆ จึงดำเนินการทดลองโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สร้างขึ้นตามตาราง ในแผนการสอนที่กำหนดไว้ โดยแบ่งออกเป็น การจัด กิจกรรมการสอน การอ่านออกและเขียนภาษาไทยได้ 40 ชั่วโมง กิจกรรมการกินอาหารถูกต้องครบถ้วน 60 ชั่วโมง และกิจกรรมครอบครัวมีความอบอุ่น 40 ชั่วโมง รวม 140 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลในแต่ละกิจกรรม ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต ผลการวิจัย พบว่า หลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่เข้า ร่วมโครงการ 1) มีคะแนนรวมจากการทำแบบทดสอบ ด้านการอ่านออกเขียนภาษาไทยได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.0 2) มีคะแนนรวมจากการทำแบบทดสอบ ด้านการกินอาหาร ถูกต้องครบถ้วน เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.9 และ 3) มีคะแนนรวม จากการทำแบบทดสอบ ด้านครอบครัวมีความอบอุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 79.4 นอกจากนี้ จากการสังเกตและ สัมภาษณ์หลังเรียน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจที่ ถูกต้อง และตระหนักถึงความสำคัญของการกินอาหาร ให้ถูกต้องครบถ้วน การสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่น ตลอดจนการนำเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้ดีขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โครงการการพัฒนา คุณภาพชีวิตโดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ สามารถ นำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ชุมชนบ้านจอมจันทร์ได้ คำสำคัญ : การพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรัชญญาเศรษฐกิจ พอเพียง

Downloads

Published

2011-04-07