ผลของการใช้กิจกรรมผังสัมพันธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่านที่มีต่อ ความสามารถและความคงทนในการจดจำคำศัพท์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Authors

  • มัทนา ชาญกิจ
  • พรพิมล ประสงค์พร
  • วาริสา เหมกิตติวัฒน์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้ กิจกรรมผังสัมพันธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่านที่มีต่อความสามารถและความคงทนในการจดจำคำศัพท์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการนำเสนอ กลุ่มที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 22 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมผังสัมพันธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่าน จำนวน 5 แผน รวมเวลาทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ก่อน-หลังเรียน และแบบวัดความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ 1 ชุด จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่า t (Paired sample t-test) ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = -9.453) และความคงทนในการจดจำคำศัพท์ของผู้เรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้ผังสัมพันธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่านหลังเรียน คำสำคัญ: ผังสัมพันธ์ขอบข่ายความหมาย บทอ่าน ความสามารถในการจดจำคำศัพท์ ความคงทนในการจดจำคำศัพท์  ABSTRACT The purpose of this research was to study the effects of semantic mapping through reading text on vocabulary memorizing ability and retention amomg students of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. The samples were 22 students enrolled in English for Presentation course in the second semester of the academic year 2020. The simple random sampling was the technique used to select the samples. The instruments used were 5 lesson plans for totally 20 teaching hours in English for Presentation course which included learning activities based on semantic mapping through reading activities. The instrument used in data gathering was 30 items  vocabulary memorizing ability and retention test which were used during pre and post experiment . The data were statistically analyzed by means and t-test (Paired sample t-test) for dependent samples. The result of the study revealed that the students’ English vocabulary memorizing ability were significantly higher than that of the pre-experiment at the.05 level. The students’ English vocabulary retention were not significantly different. Keywords: Semantic Mapping Activity; Reading Text; Vocabulary Memorizing Ability; Vocaburary Retention

Downloads

Published

2023-10-12

How to Cite

ชาญกิจ ม., ประสงค์พร พ., & เหมกิตติวัฒน์ ว. (2023). ผลของการใช้กิจกรรมผังสัมพันธ์ขอบข่ายความหมายผ่านบทอ่านที่มีต่อ ความสามารถและความคงทนในการจดจำคำศัพท์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/13808