การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของไทยและต่างประเทศด้วยการวิเคราะห์แบบเบส์

Authors

  • ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล
  • สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
  • สุชาดา บวรกิติวงศ์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของไทยและต่างประเทศด้วยการวิเคราะห์แบบเบส์ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก จำนวน 716 คน จาก 11 มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย จำนวน 459 คน และจาก 11 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก จำนวน 257 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบประเมินตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลด้วยการวิเคราะห์แบบเบส์ จากโปรแกรม R 3.6.1 ผลการวิจัยพบว่า โมเดลไม่แปรเปลี่ยนทั้งรูปแบบโมเดล (PPP = .066, BRMSEA = .093, DIC = 8783.269, WAIC = 8817.116, LOOIC = 8817.493, BIC = 9286.589, LogL = - 4307.743 และ margloglik = - 4883.458) และค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (PPP = .066, BRMSEA = .093, DIC = 8783.269, WAIC = 8817.116, LOOIC = 8817.493, BIC = 9286.589, LogL = - 4307.743 และ margloglik = - 4883.458) ตามกลุ่มนักศึกษาไทยและต่างประเทศโดยค่าน้ำหนักองค์ประกอบจากการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยน พบว่า องค์ประกอบที่ 2 ทักษะการเรียนรู้และการทำงานมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด  รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม และองค์ประกอบที่ 1 ด้านความรู้ คำสำคัญ : ความไม่แปรเปลี่ยน  โมเดลคุณลักษณะที่พึงประสงค์  การวิเคราะห์แบบเบส์ ABSTRACT This research aimed to develop and study measurement invariance of the model of graduates’ desired attributes in graduate level between groups of graduate students from Thai and foreign countries using Bayesian analysis. The samples in this study were 716 master and doctoral degree students consisted of 459 students from 11 Thail and top ranking universities and 257 students from 11 world top ranking universities. The instruments used in this research were self-assessment form of master and doctoral degree students toward graduates’ desired attributes at the graduate level, Thai and English versions. The data were analyzed in order to estimate the parameters in the model using Bayesian analysis from program R 3.6.1.The research results revealed that the model was invariance in model form(PPP = .066, BRMSEA = .093, DIC = 8783.269, WAIC = 8817.116, LOOIC = 8817.493, BIC = 9286.589, LogL = - 4307.743 and margloglik = - 4883.458)  and when the factor loadings were invariance(PPP = .066, BRMSEA = .093, DIC = 8783.269, WAIC = 8817.116, LOOIC = 8817.493, BIC = 9286.589, LogL = - 4307.743 and margloglik = - 4883.458)between Thai and foreign countries’ graduate students. Moreover, in each component of the model from invariance analysis, component 2 learning and working skills gained the highest gamma coefficient, followed by component 3 ethics and moral and component 1 knowledge. Keywords : Invariance, Model of Graduates’ Desired Attributes, Bayesian Analysis

Downloads

How to Cite

พฤกษ์ประมูล ช., ศรีสุทธิยากร ส., & บวรกิติวงศ์ ส. (2019). การศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาของไทยและต่างประเทศด้วยการวิเคราะห์แบบเบส์. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 14(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12323