การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Authors

  • สำรวย หาญห้าว

Abstract

บทคัดย่อ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน       ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) จำนวน 1 ห้องเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย (Sampling Unit) จากการจับสลากมา 1 ห้องจากทั้งหมด 10 ห้อง นักเรียนแต่ละห้องจัดแบบคละความสามารถเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ (1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น จำนวน 15 แผน (2) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น ใช้สถิติ (t – test Dependent) และ (3) แบบวัดความพึงพอใจใช้สถิติพื้นฐานหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัย พบว่า (1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.02/81.93 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) ความพึงพอใจของนักเรียน ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก คำสำคัญ : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ความน่าจะเป็น   ABSTRACT In this research investigation, the researcher develops (1) learning activities in mathematics based on the constructivist theory with brainstorming on probability for Matthayom Sueksa Three students with a criterion efficiency of 80/80. The researcher compares (2) the academic achievement in mathematics prior to and after the instruction and study based on the constructivist theory and brainstorming on probability for the students under study. The researcher examines (3) student satisfaction after participating in these activities. The sample population consisted of a classroom of 40 Matthayom Sueksa Three students at the Demonstration School of Ramkhamhaeng University (DSRU) in the second semester of the academic year 2018 using the technique of cluster random sampling. Classrooms were used as sampling units by drawing lots for one classroom from the total of ten classrooms. The students were mixed in ability. The research instruments were divided into three types. (1) The instruments for the experiment were fifteen lesson plans using the learning model based on the constructivist theory with brainstorming on probability. (2) The instrument to evaluate learning efficiency was an academic achievement test. (3) A form was used to measure student satisfaction after participating in the mathematics learning activities based on the constructivist theory with brainstorming. Data were analyzed in the following manner: (1) The efficiency of the learning activities was determined based on the constructivist theory with brainstorming on probability in accordance with the criterion of 80/80. (2) The academic achievements in mathematics of the students prior to and after participating in learning activities based on the constructivist theory were compared with brainstorming on probability using dependent t test technique. (3) A form to measure satisfaction with the basic statistics of mean and standard deviation was used. Findings are as follows: (1) The instruction and study activities based on the constructivist theory with brainstorming on probability for the students under study exhibited an efficiency of 82.02/81/93 in accordance with the criterion efficiency of 80/80. (2) The academic achievement of the students under investigation was found to be at a higher level after the study than prior to the study at the statistically significant level of .05. 3. Student satisfaction after participating in the activities overall was at a high level. Keywords: Learning Activity, Development, Constructivist Theory, Probability

Downloads

How to Cite

หาญห้าว ส. (2019). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 14(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12296