คุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Authors

  • อรทัย ทองฤกษ์ฤทธิ์
  • และ คณะ

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษา และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษา โดยการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ นำมาร่างเป็นกรอบศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษา แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 7 คน ประเมินความเหมาะสมของเนื้อหา เป็นแบบสอบถามจำนวน 3 ชุด คือ แบบสอบถามของนักเรียน และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2560ได้ตรวจสอบคุณภาพของดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยรวม 0.95, 0.94 และ 0.94 ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) โดยเก็บข้อมูลจากนักเรียน และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จำนวน 1,200 คน ระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1,200 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี จำนวน 1,200 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ในภาพรวม และรายด้านความมีระเบียบวินัยด้านความรับผิดชอบ ด้านความพอเพียงและด้านความซื่อสัตย์ สุจริต  อยู่ในระดับมากสำหรับด้านความอดทน อดกลั้น และด้านความเสียสละ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้ง 2 ด้าน 2. ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาคโดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคเหนือ รองลงมา คือ ภาคใต้ และภาคกลาง ตามลำดับโดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ภาคตะวันออก 3. ผลการศึกษาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ในภาพรวม และทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก 4. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันตก รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคกลาง ตามลำดับโดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ภาคเหนือ 5. ผลการศึกษาคุณลักษณะคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี.)ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ในภาพรวม และทุกรายด้านอยู่ในระดับมาก6. ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี ทั้ง 6 ภูมิภาค มีคุณธรรม จริยธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกภูมิภาค โดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับแรก คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมา คือ        ภาคตะวันตก และภาคเหนือ ตามลำดับโดยภูมิภาคที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ภาคตะวันออก 7.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพนั้น ควรสนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ตามบริบทและความต้องการของแต่ละพื้นที่และสถานศึกษาควรปลูกฝังค่านิยมของผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้เพิ่มความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรม คำสำคัญ: คุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนในสถานศึกษา ABSTRACT The purpose of this study was to study the moral and ethics of the students in the school and make policy suggestions towards enhancing the moral and ethics of students in academy. The research method consists of study the moral and ethics of the students in academy. By studying the documents and research related to morality and ethics of Thailand including the foreign research. To be a framework for the study of moral and ethics education of students in academy. Then, lead to 7 experts to assess the suitability of the content. A questionnaire was used for the questionnaires of the students that the students were studying at the elementary level, secondary level or vocational certificate, and High vocational certificate or Bachelor’s degree in 2017 The quality of the consistency index was 0.95, 0.94 and 0.94, respectively, from the samples obtained by multi-stage sampling. Survey the population members of the secondary population and then create a sampling frame divided into regions. According to the criteria of geographic region of the National Geographic Board Data were collected from students of 1,200 primary school, 1,200 secondary school or vocational certificate, and 1,200 High vocational certificate or Bachelor’s degree And 2) to make policy suggestions for the promotion of moral and ethical values ​​of the students in academy. By brainstorming the participants of the workshop. The research found that 1. From The study of moral and ethics of elementary school students in academy, Ministry of Education in overall and each side show self-discipline, responsibility, adequacy, Honesty,  were in the high level. For the patience and sacrifice were moderate. 2. The study of moral and ethics of elementary school students in six region found that in overall were the high level in all regions. The region with the highest average is northern region Southern region and Central region followed by the order. And the lowest average is Eastern region. 3. From The study of moral and ethics of secondary school or vocational certificate in academy, Ministry of Education in overall and each side were in the high level. 4.  The Students from secondary school or vocational certificate in six region found that in overall were the high level in all regions. The region with the highest average is western region north east region and Central region followed by the order. And the lowest average is northern region. 5. From The study of moral and ethics of High vocational certificate or Bachelor’s degree in academy, Ministry of Education in overall and each side were in the high level. 6. The Students from High vocational certificate or Bachelor’s degree in six region found that in overall were the high level in all regions. The region with the highest average is North East region, western and Northern region followed by the order. And the lowest average is eastern region. 7. The suggestion for the implementation of policy proposals that make to concrete and effective action, should support in the budget with the Regional of Education Office and the Provincial of Education Office. And promote and support of the project or activities that encourage the moral and ethics of students following the context and needs of each area. The Schools should cultivate the values ​​of all levels education in studentsto increase awareness of moral and ethics. Keywords: Moral Ethics Student in academy

Downloads

How to Cite

ทองฤกษ์ฤทธิ์ อ., & คณะ แ. (2018). คุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 13(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/10438