Vol. 19 No. 2 (2556): ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2556 Vol. 19 No.2 July 2013

					View Vol. 19 No. 2 (2556): ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2556 Vol. 19 No.2 July 2013
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2556 Vol. 19 No.2 July 2013
Published: 2013-09-15

บทความวิชาการ

บทความวิจัย/ปริญญานิพนธ์

บทความปริทรรศน์

หลักเกณฑ์การส่งบทความ