การวิเคราะห์มุมมองการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู ตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา: วิธีวิทยาคิว

Authors

  • ชัยวิชิต เชียรชนะ
  • ศจีมาจ ณ วิเชียร

Abstract

Abstract The purpose of this study was to analyze the concept of empowerment in teachers’ work according to the perception of teachers, by using Q-methodology. Twenty-six participants were teachers under jurisdiction the office of vocational education commission, who sorted 46 selected Q-statements on a nine-point scale. The results identified eight types of perspectives of empowerment in teachers’ work which consisted of empowering oneself and other people, understanding of the work environment, careful work, determination to work, working alone and working with other people, work empowering according to each person’s difference, direct and indirect effects on work and working under the management. Also, the findings may provide the basis for the development to empower in working of teachers in order to enhance the educational quality in the future.  Kew words: Empowerment, Teacher, Q-methodology, Vocational education.บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์มุมมองของการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครูตามทัศนะของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้วิธีวิทยาคิว กลุ่มเป้าหมายเป็นครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 26 คน ดำเนินการจัดเรียงข้อความ 46 ข้อความ ลงในระดับความเห็น 9 ระดับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มุมมองของการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู มี 8 ประเภท ประกอบด้วย การเสริมสร้างพลังให้ตนเองและกับคนอื่น ความเข้าใจบริบทสิ่งแวดล้อมการทำงาน ความระมัดระวังในการทำงาน การมุ่งมั่นสู้งาน การทำงานตามลำพังและกับคนอื่น การเสริมสร้างการทำงานตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ผลทางตรงและทางอ้อมต่อการทำงาน และการทำงานภายใต้การบริหาร ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้เป็นการเตรียมสำหรับการพัฒนาเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู อันที่จะทำให้คุณภาพการศึกษาสูงขึ้นในอนาคต   คำสำคัญ: การเสริมสร้างพลังอำนาจ ครู วิธีวิทยาคิว การอาชีวศึกษา 

Author Biographies

ชัยวิชิต เชียรชนะ

อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ e-mail: chianchanachch@hotmail.co.th  โทร. 081-825 3915

ศจีมาจ ณ วิเชียร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำ วิทยาลัยเทคโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ email: chianchanachch@hotmail.co.th

Downloads

Published

2013-09-15

Issue

Section

บทความวิจัย/ปริญญานิพนธ์