บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์

Authors

  • มติ ทาเจริญศักดิ์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

Abstract

The Practice of Social Research is a text book about practice of quantitative and qualitative research design. The writer classifies four parts to understand the process of research: 1) Introduction to Inquiry; 2) The Structuring of inquiry: quantitative and qualitative; 3) Mode of methodology: quantitative and qualitative; and 4) Analysis of data: quantitative and qualitative. The presentation style of the book has many figures to explain technical terms. In summary, the author shows the prominent principle for evaluating research report should have ethics in each Chapter.   Key word: Research methodology, Social research, Ethics.บทคัดย่อ บทวิจารณ์หนังสือ เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เป็นตำราระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1) บทนำในการค้นหาความจริง 2) โครงสร้างของ การค้นหาความจริงในการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 3) รูปแบบการดำเนินการวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ และ 4) การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นอกจากนี้หนังสือเล่มนี้ยังมีความหลากหลายของรูปแบบการอธิบายศัพท์เทคนิค และการสรุปในแต่ละบทของหนังสือนี้ มีความโดดเด่น เพราะผู้เขียนได้แสดงให้เห็นถึงการประเมินการรายงานวิจัยที่ยึดมั่นในจริยธรรม   คำสำคัญ: ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยทางสังคม และจริยธรรม

Author Biography

มติ ทาเจริญศักดิ์, สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ e-mail: mati_narak@hotmail.com. Tel.: 084-0214571

Downloads

Published

2013-09-15