บทบาทผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษามืออาชีพยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศภายใต้สถานการณ์วิถีถัดไปในประเทศไทย

Authors

  • Phongsak Phakamach Rajamangala University of Technology Rattanakosin

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาบทบาทผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษามืออาชีพยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศภายใต้สถานการณ์วิถีถัดไปในประเทศไทย การวิจัยใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาที่เป็นเลิศในประเทศไทย 76 แห่ง จำนวน 76 คน จากการเลือกผู้บริหารแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดและแบบลูกโซ่ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างแบบเปิด และการสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสารัตถภาพและสัมพันธภาพ วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ขั้นการเก็บข้อมูลและกำหนดบทบาท 3) ขั้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์บทบาทที่เกี่ยวข้อง และ 4) ขั้นการตรวจสอบและยืนยันบทบาทที่เหมาะสมโดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน ผลการวิจัยพบว่า บทบาทผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษามืออาชีพยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศภายใต้สถานการณ์วิถีถัดไปในประเทศไทยมีประเด็นที่ควรพิจารณา 4 ประเด็น ได้แก่ (1) บทบาทผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษามืออาชีพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (2) บทบาทผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษามืออาชีพยุคประเทศไทย 4.0 (3) บทบาทผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษามืออาชีพยุคประเทศไทย 4.0 ภายใต้สถานการณ์วิถีถัดไปในประเทศไทย และ (4) แนวโน้มการจัดการอาชีวศึกษา 4.0 ของประเทศไทย ผลการวิจัยสามารถนำมาใช้กำหนดเป็นนโยบายสำหรับการบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์วิถีถัดไปในประเทศไทยต่อไป 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-06-28

Issue

Section

บทความวิจัย