นอนกรนการหายใจติดขัดขณะหลับ (SNORING SLEEP-BREATHING DISORDERS)

Authors

  • ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Downloads

Published

2010-06-05

How to Cite

นิรันตรัตน์ ช. (2010). นอนกรนการหายใจติดขัดขณะหลับ (SNORING SLEEP-BREATHING DISORDERS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2(3, January-June), 1–13. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/893