Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal <p><strong>วัตถุประสงค์ของวารสาร</strong></p> <ol> <li> เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ</li> <li> เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</li> <li> เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</li> </ol> <p><strong style="font-size: 0.875rem;">กำหนดเผยแพร่</strong><span style="font-size: 0.875rem;"> ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม)</span></p> Strategic Wisdom and Research Institute, Srinakharinwirot University, Thailand. en-US Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology) 1686-9311 กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14615 กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) Copyright (c) 2022 Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology) 2022-07-26 2022-07-26 14 27 สารประกอบฟีแนนทรีนและไบเบนซิลจากลำต้นของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โจแดงและฤทธิ์ต้านการอักเสบ (PHENANTHRENES AND BIBENZYLS FROM THE STEMS OF DENDROBIUM SONIA ‘RED JO’ AND THEIR ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14504 - กนกอร ระย้านิล Copyright (c) 2022-06-29 2022-06-29 14 27 1 12 ทัศนคติในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในผู้สูงอายุที่ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี (ATTITUDE TOWARDS VACCINATION IN AGING AT ELDERLY HEALTHCARE CENTER, CHONBURI) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14505 - จิดาภา ภูวกรกุลวุฒิ Copyright (c) 2022-06-29 2022-06-29 14 27 13 23 การเปลี่ยนแปลงระดับฮีโมโกลบินเอวันซี น้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร และซี-รีแอคทีฟโปรตีนความไวสูงภายหลังปริทันต์บำบัดคราวเดียวเสร็จด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิกร่วมกับการใช้เจลมิโนไซคลินในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14506 - จินตนา อยู่เย็น Copyright (c) 2022-06-29 2022-06-29 14 27 24 36 ความสามารถในการระบายน้ำและคุณภาพน้ำของคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (DRAINAGE CAPABILITY AND WATER QUALITY OF KLONG RUNGSIT PRAYOONSAK) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14507 - ชาญวิทย์ สายหยุดทอง Copyright (c) 2022-06-29 2022-06-29 14 27 37 49 การศึกษาการนำเศษคอนกรีตมาใช้เป็นวัสดุร่วมในการก่อสร้างชั้นรองพื้นทาง (A STUDY OF RYCYCLE CONCRETE TO CONCERTED IN SUBBASE COURSE HIGHWAY MATERIALS) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14508 - โชคชัย ไตรยสุทธิ์ Copyright (c) 2022-06-29 2022-06-29 14 27 50 60 ผลของการเสริมแก่นตะวันพิวเร่ต่อลักษณะทางกายภาพและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของไอศกรีมนม (EFFECTS OF JERUSALEM ARTICHOKE (HELIANTHUS TUBEROSUS.) PURAE ADDITION ON PHYSICAL CHARACTERISTICS AND SENSORY ACCEPTANCE OF MILK ICE CREAM) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14509 - ดุสิต บุหลัน Copyright (c) 2022-06-29 2022-06-29 14 27 61 69 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยของนิสิตในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง (FACTORS RELATED TO SOLID WASTE REDUCTION BEHAVIOR OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN UNIVERSITY) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14510 <p>การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลดปริมาณขยะมูลฝอยและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยของนิสิตในมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จำนวน 404 คน คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (1970) และใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยของนิสิต นำไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.91 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยนำด้านความรู้อยู่ในระดับสูงร้อยละ 42.60 ปัจจัยนำด้านทัศนคติอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 88.90 ปัจจัยเอื้อด้านการได้รับการสนับสนุนอยู่ในระดับสูงร้อยละ 76.20 ปัจจัยเสริมด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 53.50 ปัจจัยเสริมด้านความสอดคล้องของนโยบายอยู่ในระดับสูงร้อยละ 59.70 พฤติกรรมในการลดปริมาณขยะอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 57.40 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่าปัจจัยเอื้อด้านได้รับการสนับสนุนและปัจจัยเสริมด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05(r = 0.32, p-value &lt;.001, r = 0.42, p-value &lt;.001 ตามลำดับ) ส่วนปัจจัยนำด้านความรู้ ปัจจัยนำด้านทัศนคติ ปัจจัยเสริมด้านความสอดคล้องของนโยบายมีความสัมพันธ์ระดับต่ำกับพฤติกรรมการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r = 0.19, p-value &lt;.001, r = 0.24, p-value &lt;.001, r = 0.23, p-value &lt;.001 ตามลำดับ) เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยกับปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า คณะ และสถานที่พักอาศัยที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดพฤติกรรมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการขยะและลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะของมหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ และให้การสนับสนุนทั้งนโยบายและการให้ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตในมหาวิทยาลัย เช่น การจัดอบรม การจัดถังขยะแยกประเภทตามจุดต่าง ๆ ที่นิสิตใช้บริการ หรือการจัดทำนโยบายธนาคารขยะ เป็นต้น เพื่อให้นิสิตมีความตื่นตัวและตระหนักในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย<br /><br /><strong>คำสำคัญ:</strong> การจัดการขยะมูลฝอย การลดปริมาณขยะมูลฝอย<br /><br />The objectives of this research were to study the factors related to the reduction of solid waste and relationship between competition, the risk of waste, and the regulations for reducing the amount of solid waste in the university. The samples were collegian in university of 404 people. The sample size calculating used Table for Determining Sample Size from a Given Population Krejeic of Morgan (1970) Data and collected by questionnaires include personal characteristics, Predisposing Factors , Enabling Factors , Reinforcing Factors and Behavior in reducing the amount of solid waste Try out testing reliability by Cronbach’s coefficient alpha was 0.91. The result showed that Predisposing Factors knowledge had mean score with high level 42.60 %. Predisposing Factors Attitude had mean score with high level 88.90%. Enabling factors Support had mean score with high level 76.20%. Reinforcing Factors access to information had mean score with medium level 53.50%. Reinforcing Factors Policy keeping had mean score with high level 59.70%. Behavior in reducing the amount of solid waste had mean score with medium level 57.40%. Association analyzed found Enabling factors Support and Reinforcing Factors access to information moderate correlation with Behavior in reducing the amount of solid waste with significance at 0.05 (r = 0.32, p-value &lt;.001 ,r = 0.42, p-value &lt;.001 respectively) And Predisposing Factors knowledge , Predisposing Factors Attitude, and Reinforcing Factors Policy low correlation with Behavior in reducing the amount of solid waste with significance at 0.05 (r = 0.19, p-value &lt;.001,r = 0.24, p-value &lt;.001 , ,r = 0.23, p-value &lt;.001 respectively) The comparison of behavior shows Faculty and habitat about the different affect to Behavior in reducing the amount of solid waste. The results of study can be used as guidelines for solving waste management and reducing cost of waste management at university. Suggestions from research activities should be organized to educate and provide support to both the policy and the provision of information to raise awareness to reduce the amount of solid waste. Example training management, provide different types of waste bins Establish a waste bank policy, etc.<br /><br /><strong>Keywords:</strong> Waste management, Solid waste reduction</p> ธนกร สันติธรรมากร ณัฐกฤตา ศิริโสภณ Copyright (c) 2022-06-29 2022-06-29 14 27 70 82 การหาเอกลักษณ์และการควบคุมอุณหภูมิของกระบวนการสร้างลมร้อนจากหัวเผาชีวมวล (IDENTIFICATION AND TEMPERATURE CONTROL OF HOT AIR GENERATION PROCESS FROM BIOMASS BURNER) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14511 - ธนยศ อริสริยวงศ์ Copyright (c) 2022-06-29 2022-06-29 14 27 83 93 ชุดปรับแรงดันอัตโนมัติระบบ 1 เฟส 220 โวลต์ โดยใช้หลักการของหม้อแปลงชดเชยแรงดันแบบแยกขดลวด (A SINGLE-PHASE 220 V AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR BASED ON THE PRINCIPLE OF SPLIT COIL VOLTAGE COMPENSATION TRANSFORMER) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14512 - นรงฤทธิ์ เสนาจิตร Copyright (c) 2022-06-29 2022-06-29 14 27 94 104 การวางแผนการกระจายพัสดุไปรษณีย์ในจังหวัดนนทบุรีด้วยวิธีการแบบกลุ่มอนุภาค (VEHICLE ROUTING OF PARCEL POST DISTRIBUTION IN NONTHABURI USING PARTICLE SWARM OPTIMIZATION) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14513 - นิลเนตร ดีสุ่น Copyright (c) 2022-06-29 2022-06-29 14 27 105 118 การประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ร่วมกับระบบภูมิสารสนเทศเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14514 - บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ Copyright (c) 2022-06-29 2022-06-29 14 27 119 130 ความหนาแน่นและการกระจายพันธุ์ไผ่ในบริเวณอนุรักษ์สัตว์ป่า วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14515 - รัฐพล ศรประเสริฐ Copyright (c) 2022-06-29 2022-06-29 14 27 131 143 การใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพถังกำจัดเศษอาหารสำหรับการหมักขยะเศษอาหารจากครัวเรือน (USING HEAT FROM SOLAR RADIATION TO ENHANCE THE EFFICIENCY OF HOUSEHOLD COMPOSTER FOR HOUSEHOLD FOOD WASTE COMPOSTING) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14516 - วิภาวี มูลกำบิล Copyright (c) 2022-06-29 2022-06-29 14 27 144 155 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติของผ้าทอจากเส้นด้ายใยผสมฟิลาเจน ร่วมกับเส้นใยใบสับปะรดย้อมสีครามธรรมชาติ (THE STUDY OF PHYSICAL PROPERTIES AND FABRIC PROPERTIES FROM FILAGEN FIBERS MIXED PINEAPPLE LEAFS FIBERS USING NATURAL INDIGO DYED) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14517 - ศุภนิชา ศรีวรเดชไพศาล Copyright (c) 2022-06-29 2022-06-29 14 27 156 164 ประสิทธิผลของการใช้สื่อการสอนเรื่องการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย (EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPED EDUCATIONAL MEDIA ON THE POSTPARTUM CARE KNOWLEDGE ACCORDING TO THE THAI TRADITIONAL MEDICINE METHODS) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14518 - สมเจตน์ คงคอน Copyright (c) 2022-06-29 2022-06-29 14 27 165 176 การใช้ประโยชน์เศษวัสดุกองทิ้งในคอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (UTILIZATION OF DISPOSED WASTE MATERIAL ON GREEN CONCRETE) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14519 - สำเริง รักซ้อน Copyright (c) 2022-06-29 2022-06-29 14 27 177 190 ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14522 ใบนำส่ง บทความวิจัย Copyright (c) 2022-06-29 2022-06-29 14 27 198 198 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14520 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ บทความวิจัย Copyright (c) 2022-06-29 2022-06-29 14 27 191 196 รูปแบบการพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14521 รูปแบบการพิมพ์ บทความวิจัย Copyright (c) 2022-06-29 2022-06-29 14 27 197 197