วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal <p><strong>วัตถุประสงค์ของวารสาร</strong><strong><br /></strong>1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ<br />2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br />3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี<br /><br /><strong>กำหนดการเผยแพร่<br /></strong><strong>วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ </strong>สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ISSN 2985-2641 (Online) มีกำหนดเผยแพร่วารสารปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม) ที่เว็บไซต์ <a href="https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal" target="_blank" rel="noopener">https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal</a><br /><br /><strong>การรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย<br /></strong><strong>วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ </strong>สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารวิชาการที่ผ่านเกณฑ์เชิงปริมาณในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย [Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre] รอบที่ 4 (พ.ศ. 2563-2567) และเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI <strong>กลุ่มที่ </strong><strong>1</strong><br /><br /><strong>วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ </strong>สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ISSN 2985-2641 (Online) ไม่มีนโยบายเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ (Article Processing Charges, APC) ใด ๆ จากผู้นิพนธ์บทความในทุกขั้นตอนของการประเมินคุณภาพและการเผยแพร่บทความ ผู้นิพนธ์สามารถส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ <a href="https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/about/submissions" target="_blank" rel="noopener">https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/swujournal/about/submissions</a></p> สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ en-US วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2985-2641