การตั้งตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบัวบก (FORMULATION OF CREAM CONTAINING EXTRACT FROM CENTELLA ASIATICA)

Authors

  • ดวงกมล เลียวกิตติกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วิภาวี ชัยวิรัตนะ โรงพยาบาลบัวใหญ่
  • มานิตา หาญพานิชเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ฉันทนา อารมย์ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบบัวบก โดยการพัฒนายาพื้นครีม 3 สูตรตำรับ รวมทั้งการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของยาพื้นครีม ซึ่งได้แก่ ลักษณะเนื้อครีม การแยกชั้น ความติดผิว ความเหนียวเหนอะหนะ ความง่ายในการกระจายบนผิว และความรู้สึกเมื่อทา คัดเลือกตำรับที่มีคุณสมบัติทางกายภาพดีที่สุด (ตำรับที่ 3) มาเตรียมครีมบัวบก 1% พบว่า ครีมบัวบกนี้มีความคงตัวทางกายภาพดีเมื่อผ่านการทดสอบความคงตัวที่สภาวะเร่ง โดยเก็บที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส 48 ชั่วโมง จากนั้นเก็บที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 48 ชั่วโมง ทำเช่นนี้นับเป็น 1 รอบ ทำการทดสอบทั้งหมด 6 รอบ จากการวิเคราะห์เชิงกึ่งปริมาณ (semi-quantitative analysis) เพื่อหาปริมาณสารสำคัญของสารสกัดบัวบก และครีมบัวบก 1% โดยวิธีทินเลเยอร์โครมา โทกราฟิคเดนซิโตเมตรี โดยใช้สารเปรียบเทียบ คือ สารมาตรฐานอะเซียติโคไซด์ และสารมาตรฐานกรดอะเซียติค พบว่า อะเซียติโคไซด์และกรดอะเซียติคในครีมบัวบกที่เตรียมได้มีความคงตัวในครีมที่เตรียมขึ้นคำสำคัญ: ครีมบัวบก อะเซียติโคไซด์ กรดอะเซียติค การทดสอบความคงตัวทางกายภาพThe objective of this work was to formulate a cream containing dried extract from Centella asiatica. Three cream bases were formulated and evaluated for their physical properties which are texture, phase separation, adhereness to skin, greasiness, spreadability and feeling when applying the cream. Cream base with the best physical properties (formulation 3) was selected and incorporated with the 1% centella extract. The result showed that the stability of the 1% centella cream after preparation and being stored at 45°C for 48 hours and 4°C for 48 hours 6 cycles was stable. Asiaticoside and asiatic acid from centella extract and 1% centella cream were semi-quantified by thin layer chromatographic densitometry, using asiaticoside and asiatic acid as standards. It was found that the asiaticoside and asiatic acid are stable in this cream.Keywords: Centella cream, Asiaticoside, Asiatic acid, Physical stability tests

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ดวงกมล เลียวกิตติกุล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิภาวี ชัยวิรัตนะ, โรงพยาบาลบัวใหญ่

โรงพยาบาลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

มานิตา หาญพานิชเจริญ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉันทนา อารมย์ดี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Downloads

Published

2011-04-27

How to Cite

เลียวกิตติกุล ด., ชัยวิรัตนะ ว., หาญพานิชเจริญ ม., & อารมย์ดี ฉ. (2011). การตั้งตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบัวบก (FORMULATION OF CREAM CONTAINING EXTRACT FROM CENTELLA ASIATICA). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 2(4), 39–53. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/1404