เคมีของการเกิดสีน้ำตาลโดยปฏิกิริยาเมลลาร์ด (CHEMISTRY ON THE OCCURRENCE OF BROWN COLOR BY MAILLARD REACTION)

Authors

  • พรพิมล ม่วงไทย Srinakharinwirot University.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

พรพิมล ม่วงไทย, Srinakharinwirot University.

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Downloads

Published

2011-04-27

How to Cite

ม่วงไทย พ. (2011). เคมีของการเกิดสีน้ำตาลโดยปฏิกิริยาเมลลาร์ด (CHEMISTRY ON THE OCCURRENCE OF BROWN COLOR BY MAILLARD REACTION). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2(4, July-December), 1–9. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/1401