วิธีการและกำหนดส่งต้นฉบับ

ส่งต้นฉบับพิมพ์ในรูปแบบ Microsoft Word ผ่านระบบออนไลน์ของวารสารรัฐศาสตร์สาร มศว ที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/POLJ


เงื่อนไขอื่นๆ
1. กองบรรณาธิการจะมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจ้งผลการพิจารณาการลงตีพิมพ์ในวารสาร
2. หากผลงานใดได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ เจ้าของผลงานจะต้องแก้ไขต้นฉบับให้เสร็จและส่งคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กำหนด
3. กองบรรณาธิการจะไม่ส่งคืนต้นฉบับให้แก่เจ้าของผลงาน
4. กองบรรณาธิการจะส่งวารสารจำนวน 1 เล่ม ให้แก่เจ้าของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ หากประสงค์จะรับจำนวนเพิ่มเติม ให้มารับด้วยตนเองที่ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การติดต่อสอบถามรายละเอียด
กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์สาร มศว ภาควิชารัฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11775 หรือ 0896708511

ติดต่อ คุณพนิดา ตาลอำไพ Email: panida_poljswu@outlook.com หรือ nidakaa@hotmail.com