รัฐศาสตร์สาร มศว ( Political Science Journal Srinakharinwirot University ) https://ejournals.swu.ac.th/index.php/POLJ en-US รัฐศาสตร์สาร มศว ( Political Science Journal Srinakharinwirot University )