รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประจำวารสารรัฐศาสตร์สาร มศว

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชญ์ อารีย์   ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 2. อ.ดร.กัลยา แซ่อั้ง                                  ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 3. อ.ดร.รุ้งฉาย เย็นสบาย                           ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 4. อ.ดร.กานต์รวี วิชัยปะ                            ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 5. อ.ดร.รุสตั้ม หวันสู                                 ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 6. อ.ดร.ศิวพล ชมภูพันธุ์                           ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 7. อ.ดร.ณฐิญาณ์ งามขำ                          ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศาสต์ โชติชาครพันธ์           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร สอนศรี                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐศิรินทร์ วังกานนท์                    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา                        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุมา อรุณจิต                              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานุภาพ รักษ์สุวรรณ                มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลินี สนพลาย                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติมา อินทะกูล                             มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 10. อ.ดร.ธันยพร สุนทรธรรม                                               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 11. อ.ดร.อัยรวี วีระพันธ์พงศ์                                               มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 12. อ.ดร.ศิวพร ภู่พันธ์                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล