กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์

กองบรรณาธิการ                                   

กองบรรณาธิการภายนอก

 ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม                             คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี              คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์               คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย                         สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.ดร.จุฬณี ตันติกุลานันท์                  วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ผศ.ดร.นพพล อัคฮาด                        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

กองบรรณาธิการภายใน

ผศ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน                   ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.พิจักษณ์ ภู่ตระกูล                    ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ศิพิมพ์ ศรบัลลังก์                     ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

อ.ดร.จิราภรณ์ ดำจันทร์                      ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

อ.ดร.ศิวพล ชมภูพันธุ์                         ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

อ.ดร.กุลนันทน์ คันธิก                         ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

กองจัดการ

น.ส.พนิดา ตาลอำไพ