Vol. 12 No. 2: วารสารบรรณศาสตร์ มศว

Published: 2020-01-23

การพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ในศตวรรษที่ 21 (Development of Self-Care Innovation for The Elderly in the 21st Century)

ประทีป จีนงี่, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร, ชูศรี วงศ์รัตนะ, ประณต เค้าฉิม, ยุทธนา ไชยจูกุล, ทัศนา ทองภักดี, พวงรัตน์ เกษรแพทย์

15-29

The Data Librarian’s Handbook

แววตา เตชาทวีวรรณ

113-114

View All Issues