แผ่นฉนวนจากเถ้าไม้ยางพาราเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ

Main Article Content

ราฮูนี ดีตรีเพชร
ซุลยาณี ราแดง
เพ็ญแข วานิ
อาบีดีน ดะแซสาเมาะ

Abstract

Insulation Board from Para Rubber Wood Fly Ash Reinforced by Mineral Fiber
 
Rahunee Deetriphet, Sulyanee Radeng, Penkae Vani and Abedeen  Dasaesamoh
 
รับบทความ: 10 มีนาคม 2555; ยอมรับตีพิมพ์: 7 พฤษภาคม 2555
 
บทคัดย่อ
เถ้าไม้ยางพาราเป็นสิ่งเหลือใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานชีวมวล มีน้ำหนักเบา มีสมบัติทางความร้อนที่ดี งานวิจัยนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เถ้าไม้ยางพาราผสมกับเส้นใยธรรมชาติเป็นตัวเสริมแรงเพื่อใช้เป็นฉนวน โดยใช้กาวแดงเป็นตัวเชื่อมประสาน ทดสอบสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล ตามมาตรฐาน  JIS  A  5908-1994  ทดสอบการดูดซับเสียง และการนำความร้อนตามมาตรฐานทดสอบ ASTM C 384-03 พบว่า เส้นใยธรรมชาติทำให้ค่าความหนาแน่นและการพองตัวทางความหนาลดลง แต่อัตราการดูดซึมน้ำมีค่าเพิ่มขึ้น และมีสมบัติทางกลดีขึ้น สำหรับสมบัติด้านฉนวน พบว่า เส้นใยธรรมชาติทำให้ฉนวนจากเถ้าไม้ยางพารามีค่าการนำความร้อนลดลง แต่มีผลให้สมบัติในการดูดซับเสียงมีค่าดีขึ้น มีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงปานกลาง  ดูดซับเสียงดีที่ความถี่ 2 kHz จัดเป็นวัสดุดูดซับเสียงประเภทรูพรุน (porous dissipative absorber) จากการวิจัยสรุปได้ว่า ฉนวนจากเถ้าไม้ยางพาราที่มีการเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ มีความเหมาะในการใช้งานเป็นฉนวนทางเสียงในย่านความถี่เสียงสูง
คำสำคัญ: เถ้าไม้ยางพารา เส้นใยธรรมชาติ แผ่นฉนวน
 
Abstract
Para rubber wood fly ash (PWFA), a by-product in the biomass power plant, is light weight with good thermal properties. This study aimed to examine the feasibility of using PWFA mixed with natural fibers as reinforcement for insulation board. Physical properties, mechanical properties, sound absorption coefficient, and thermal conductivity were tested according to JIS A 5908-1994 and ASTM C 384-03 standards. The results showed that density and thickness swelling were decreased while the rate of water absorption was increased. It had better mechanical properties. For insulating properties, thermal conductivity values were decreased; however, the sound absorption property was improved. Insulation board is porous dissipative absorber or medium effective in absorbing and high absorption at a frequency of 2 kHz. It can be concluded that mineral fiber-reinforced PWFA insulating board is recommended to apply for sound insulating materials.
Keywords: Para-Rubber Wood Fly Ash, Natural Fiber, Insulating Board

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

มาลินี ชัยศุภกิจสินธ์ ทิพย์รัตน์ พิฑูรทัศน์ พนิดา พุทธชาดสมบัติ และรัชมาลิณี สุเริงฤทธิ์. (2553). สมบัติของ แผ่นใยไม้อัดจากใยมะพร้าวกับโฟมพอลิสไตรีนผสมสารหน่วงไฟ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 15(2): 57-66.

ศรีไฉล ขุนทน โสภณ เริงสำราญ และปราณี รัตนวลีดิโรจน์. (2541). การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมเจตน์ พัชรพันธ์ พัฒนะ รักความสุข ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ วรธรรม อุ่นจิตติชัย ชลาธร จันทร์ทัด ศกุนธี สมบูรณ์วิทย์ และรุ่งอรุณ ประเสริฐศักดิ์. (2545). การผลิตฉนวนความร้อนจากเส้นใยหญ้าแฝกและน้ำยางธรรมชาติ. โครงการทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

อาบีดีน ดะแซสาเมาะ ไลลา ดะดุนะ และสูฮัยลา สือแม. (2553, กรกฎาคม). สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของวัสดุปูพื้น. การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

Cowan, J. P. (1994). Handbook of Environmental Acoustics. Van Nostrand Reinhold: International Thomson.

Japanese Standards Association. (1994). Fiberboards JIS A 5905-1994. Japanese Industrial Standard. Tokyo: Hohbunsha.