การวิเคราะห์ข้อความทางคณิตศาสตร์ที่มีความกระชับสูง

Main Article Content

ขวัญ เพียซ้าย

Abstract

Analyzing Highly Condensed Mathematical Messages
 
Khawn Piasai
 
รับบทความ: 15 กันยายน 2555; ยอมรับตีพิมพ์: 21 พฤศจิกายน 2555
 
 
บทคัดย่อ
ข้อความทางคณิตศาสตร์ที่ตีความหมายออกมาเป็นข้อมูลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมากมาย เราเรียกข้อความทางคณิตศาสตร์ดังกล่าวนี้ว่า ข้อความทางคณิตศาสตร์ที่มีความกระชับสูง บทความนี้ต้องการแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อความทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย และข้อความทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อความทางคณิตศาสตร์ในเชิงของบทสนทนา
คำสำคัญ: ข้อความทางคณิตศาสตร์ที่มีความกระชับสูง การวิเคราะห์ข้อความทางคณิตศาสตร์ การสื่อสารทางคณิตศาสตร์
 
 
Abstract
The highly condensed mathematical messages are those interpreted by many mathematical data. In this article, examples of analysis of both simple and complex mathematical messages along with related analysis of mathematical messages in oral communication are shown.
Keywords: Highly condensed mathematical messages, Analysis of mathematical message, Mathematical communication

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

Brahier, D. J. (2000). Teaching secondary and middle school mathematics. Boston: Allyn & Bacon.

Emori, H. (2005). The workshop and intensive lecture for young mathematics education in Thai-land 2005. Khon Kaen: Khon Kaen University.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.

Pugalee, D. K. (2004). A comparison of verbal and written descriptions of students’ problem solving processes. Educational Studies in Mathematics 55(1/3): 27 – 47.

Skemp, R. R. (1982). Communicating mathematics: surface structures and deep structures. Visible Language 16(3): 281 – 288.

Usiskin, Z. (1996). Mathematics as a language. In Communication in Mathematics: K-12 and Beyond 1996 Yearbook (Elliott, P.C., & Kenney, M.J. (eds.)) Reston, VA: NCTM.

Most read articles by the same author(s)