รูปแบบการจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ชุมชนแสนตอแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

วันทนี สว่างอารมณ์

Abstract

Homestay Managing Pattern of Santor Community, Bangkhun Thian, Bangkok
 
Wantanee Sawangarom
 
รับบทความ: 12 มีนาคม 2553; ยอมรับตีพิมพ์: 12 พฤษภาคม 2553
 
บทคัดย่อ
รูปแบบการจัดการที่พักโฮมสเตย์เป็นรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นที่สนใจในหมู่นักท่องเที่ยวเช่นกัน โฮมสเตย์เป็นการผสมผสานกันระหว่างการท่องเที่ยวและสถานที่พัก เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต กิจกรรมการดำรงชีวิตประจำวันและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่เป็นชีวิตจริง การจัดการบ้านพักโฮมสเตย์สามารถดำเนินการได้ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม ทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีบทบาทสำคัญในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว ที่ยึดเอาความต้องการที่แท้จริงของชุมชนเป็นตัวตั้งและนำไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นไว้ให้เกิดความยั่งยืนชั่วลูกหลาน
คำสำคัญ: โฮมสเตย์  การท่องเที่ยงเชิงนิเวศ  รูปแบบการท่องเที่ยว  ชีวิตในท้องถิ่นที่แท้จริง
 
Abstract
Homestay is a community-based tourism for travelers, and is the integration between the tourism and residence. Furthermore, it is a travelling pattern that makes traveler learn the lifestyles, everyday activities and real cultural heritages.  Homestay pattern are able to be ecotourism, travelling place for history, and life style, tradition as well as culture.  This helps people in community for acting to manage travelling resources based on their real life as a main premise, and make them save natural resources and environment including the art and culture, beautiful discipline and local wisdom for their offspring.
Keywords: Homestay, Ecotourism, Community-based tourism, Real local life
 
จากการตรวจสอบ พบว่า บทความเรื่อง“ รูปแบบการจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ชุมชนแสนตอแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร” ของวันทนี สว่างอารมณ์ มีความซ้ำซ้อนกับบทความในวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ซึ่งดำเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บรรณาธิการวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์แจ้งถอนบทความดังกล่าวออกจากวารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีที่  10 ฉบับที่ 1(มกราคม - กรกฎาคม 2553) แล้ว ทางกองบรรณธิการขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด.(2549). คู่มือการจัดการ: การท่องเที่ยวชุมชนและบ้านพักแบบโฮมสเตย์. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ระเบียบสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๘. (2552). Online available on http//: www.lawfortour.com/.../homestay-sign/page1. php (3/9/52)

วันทนี สว่างอารมณ์และบุญมี กวินเสกสรรค์.(2552). การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณี ศึกษาชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพ มหานคร.กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

แหล่งอ้างอิงอินเตอร์เน็ต

โฮมสเตย์. (2552). Online available on http://guru.sanook.com/pedia/topic/%E0%B9 %82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C/(16/09/2552).

Homestay Thailand. (2552). ประวัติความเป็นมา.Online available on: http://homestaythai.tourism.go.th/ page_history.php (16/8/2552)

http://homestaythai.tourism.go.th/page_indicator.php (23/11/2552)

http://homestaythai.tourism.go.th/article_list.php?Ntype=4 (16/8/2552)

http://www.lawfortour.com/images/homestay_standard.jpg