กล้วย: แหล่งพลังงานทดแทน

Main Article Content

รมิดา ชาญประโคน

Abstract

Banana: A Renewable Energy Source
 
Ramida Chanprakon
 
รับบทความ: 12 กุมภาพันธ์ 2553; ยอมรับตีพิมพ์: 11 พฤษภาคม 2553
 
 
บทคัดย่อ
พลังงานทดแทนเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะนำมาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันที่แหล่งพลังงานสิ้นเปลืองกำลังหมดไปจากธรรมชาติ กล้วยเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ปลูกเป็นจำนวนมากตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย ส่วนต่างๆ ของกล้วยนำไปใช้ประโยชน์ด้านบริโภค และเป็นวัสดุห่อหุ้มอาหาร แต่กล้วยมีประโยชน์มากกว่านั้น เพราะของเหลวจากสารสกัดกล้วยมีสมบัติเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ดังนั้นจึงสามารถนำไฟฟ้าได้ มีการเปรียบเทียบกรรมวิธีการทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าจากสารสกัดจากกล้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ รากกล้วย ดอกกล้วย ผลดิบ ผลสุก และลำต้น (เน่าและสด) พบว่า เมื่อมาวัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ได้แก่ ค่าความนำไฟฟ้า ค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า รวมถึงค่าความเป็นกรด-เบส ส่วนจากต้นกล้วยเน่าให้ค่าพลังงานไฟฟ้าได้มากที่สุด และเมื่อนำเซลล์ที่ใช้ของเหลวจากต้นกล้วยมาต่อกันแบบแบตเตอรี่ สามารถให้พลังงานไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ได้ ดังนั้นสารละลายอิเล็กโทรไลต์จากกล้วยจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทน และเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะทำการศึกษาในพืชชนิดอื่น ๆ ต่อไป
คำสำคัญ: กล้วย สารสกัด สารละลายอิเล็กโทรไลต์ พลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทน
 
Abstract
Renewable energy is an alternative way to be used instead of nonrenewable energy that is all down from the nature. Banana is a plant that grows in a large amount in parts of Thailand.  Various parts of banana have been used for human consumption and packaging material. Banana is also more advantage because its extract is an electrolyte solution having an electrical conductive property. The comparison of method to induce banana extract from its various parts, i.e., root, flower, raw fruit, ripe fruit as well as rotten and fresh stem, was conducted. The conductive parameters as conductivity, electrical potential difference and electric current including pH were measured in all experiments. The result showed that rotten stem gave the highest electrical energy.  When connected to battery by using the banana extract from stem, it can give the electrical energy for various electrical appliances. Therefore, banana electrolyte is an alteration to be renewable energy, and it is a basic knowledge to further investigate in other plants.
Keywords: Banana, Extract, Electrolyte solution, Electrical energy, Renewable energy

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

Vincent, C. A., Bonino, F., and Scrosati, B. (1984). Modern batteries an introduction to electrochemical power sources. London: Edward Arnold publishing.

Mahan, B. H. (1967). University Chemistry. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing.

Simmons, N. W. (1970). Banana. London: Longman