การศึกษาการวิจัยด้านพลังงานชีวภาพของสหภาพยุโรปสู่แนวทางการส่งเสริมในบริบทของประเทศไทย

Main Article Content

จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์

Abstract

Study on European Union’s Research in Bioenergy for Promotion Approaches in the Context of Thailand
 
Junpen Meka-Apiruk
 
รับบทความ: 10 มีนาคม 2556; ยอมรับตีพิมพ์: 25 พฤษภาคม 2556
 
 
บทคัดย่อ
สหภาพยุโรปกำหนดนโยบายด้านพลังงานโดยบูรณาการร่วมกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการขนส่ง ซึ่งมีเป้าหมายการดำเนินงานให้บรรลุผลภายใน ค.ศ. 2020 อาทิ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 จากปริมาณที่ปลดปล่อยใน ค.ศ. 1990 การใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 20 ของการบริโภคพลังงานในสหภาพยุโรปทั้งหมด  การออมพลังงานร้อยละ 20 ของปริมาณพลังงานที่คาดว่าจะบริโภค รวมทั้งการใช้พลังงานทดแทนสำหรับภาคการขนส่งร้อยละ 10 และลดคาร์บอนจากการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งร้อยละ 6 ซึ่งในยุทธศาสตร์พลังงานสำหรับ ค.ศ. 2020 ของสหภาพยุโรปเน้นพลังงานที่แข่งขันได้ ยั่งยืนและมั่นคง รวมทั้งการพัฒนาและดำเนินการในโครงการสาธิตเทคโนโลยีหลักสำหรับเชื้อเพลิงชีวภาพด้วย การศึกษาครั้งนี้ได้ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางด้านการวิจัยและรวมทั้งนวัตกรรมด้านพลังงานชีวภาพของสหภาพยุโรปทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนำไปสู่การสังเคราะห์ข้อเสนอแนวทางในการส่งเสริมการผลิตพลังงานชีวภาพในบริบทของประเทศไทยไว้ 10 ประการ เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับการบริโภคภายในประเทศ ลดการพึ่งพาพลังงานจากซากฟอสซิล และบรรเทาภาวะโลกร้อนจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย
คำสำคัญ: แรงบันดาลใจ การพัฒนา การมีส่วนร่วม
 
 
Abstract
European Union’s energy policy integrated with environment and transportation has its framework targets to be achieved by 2020 such as 20% reduction of greenhouse gas emissions relative to emissions in 1990; 20% share for renewable energy sources in the energy consumed in the European Union; 20% savings in energy consumption compared to projections. In addition, there are specific targets for 10% renewable energy in the transport sector and 6% decarbonisation of transport fuels. Energy 2020 Strategy focuses on competitive, sustainable and secure energy, as well as, development and demonstration projects for the main technologies in biofuels. This study reviewed on European Union’s research in bioenergy currently and in the future, for the synthesis of 10 feasible promotion approaches in the context of Thailand on bioenergy productions as renewable energy for domestic consumption, reduction on fossil fuel dependence, as well as, reduction of greenhouse gas emissions.
Keywords: Inspiration, Development, Cooperation

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

Commission of the European Communities. (2006). Communication from the Commission. An EU Strategy for Biofuels. Brussels. pp.4-17.

Commission of the European Communities. (2007). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A European Strategic Energy Technology Plan (SET-PLAN): Towards a Low Carbon Future. Brussels. p. 10.

Commission of the European Communities. (2007). Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Renewable Energy Road Map Renewable Energies in the 21st Century: Building a More Sustainable Future. Brussels. pp. 7-8.

Commission of the European Communities. (2009). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Preparing for Our Future: Developing a Common Strategy for Key Enabling Technologies in the EU. Brussels. p. 5.

Council of the European Union. (2012). 3204th Transport, Telecommunication and Energy Council Meeting. Council Conclusions on Renewable Energy. Brussels. pp. 1-6.

Edwards, R., Larive, J. F., Mahieu, V., and Rouveirolles, P. (2007). Well-to-Wheel Analysis of Future Automotive Fuels and Powertrains in the European Context: Well-to-Wheel Report (Version 2c). European Council for Automotive R&D, CONCAWE, European Association for Environment, Health and Safety in Refining and Distribution and Institute for Environment and Sustainability of the EU Commission’s Joint Research Centre. pp. 78-82.

European Commission. (2007). Work Programme 2007 Cooperation Theme 5 : Energy. Brussels. pp. 17-70.

European Commission. (2007). Work Programme 2008 Cooperation Theme 5: Energy. Brussels. pp. 8-21.

European Commission. (2009). Work Programme 2009 Cooperation Theme 5: Energy. Brussels. pp. 4-53.

European Commission. (2010). Commission Decision. Establishing the 2010 Work Programme for Implementation of the 'Intelligent Energy - Europe II' Programme. Brussels. p. 44.

European Commission. (2010). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Energy 2020: A Strategy for Competitive, Sustainable and Secure Energy. Brussels. pp. 14-16.

European Commission. (2010). Communication from the Commission. Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. Brussels. pp. 5-32.

European Commission. (2010). Work Programme 2010 Cooperation Theme 5: Energy. Brussels. pp. 3-37.

European Commission. (2010). Work Programme 2011 Cooperation Theme 5: Energy. Brussels. pp. 4-35.

European Commission. (2011a). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Energy Roadmap 2050. Brussels. pp. 9-13.

European Commission. (2011b). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation. Brussels. pp. 5-8.

European Commission. (2012). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Reinforced European Research Area Partnership for Excellence and Growth. Brussels. pp. 2-5.

European Commission. (2012). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Enhancing and Focusing EU International Cooperation in Research and Innovation: A Strategic Approach. Brussels. p. 11.

European Commission. (2012). Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/28/EC. Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources. Brussels. pp. 1-23.

European Commission. (2012). Work Programme 2012 (2nd Revision) Cooperation Theme 5: Energy. Brussels. pp. 5-45.

European Commission. (2012). Work Programme 2013 Cooperation Theme 5: Energy. Brussels. pp. 4-48.

European Commission. (2013). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Clean Power for Transport: A European Alternative Fuels Strategy Biols (liquid). Brussels. pp. 2-8.

European Commission. (2013). Green Paper: A 2030 Framework for Climate and Energy Policies. Brussels. pp. 3-6.

European Commission. (2013). Green Paper: A 2030 Framework for Climate and Energy Policies. Brussels. pp. 4-6.

European Commission. (2013). Memo. Renewable Energy Progress Report. Brussels. p. 2.

European Commission. (2013). Press Release. Com-mission Moves Forward on Climate and Energy towards 2030. Brussels. p. 1.

European Council. (2006). Press Release. Council Approves EU Research Programmes for 2007-2013. Brussels: Council of the European Union. pp. 1-4.

European Parliament. (2001). Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001. Promotion of Electricity Produced from Renewable Energy Sources in the Internal Electricity Market. Official Journal of the European Communities L 283. (27.10.2001): 33-40.

European Parliament. (2003). Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003. Promotion of the Use of Biofuels or Other Renewable Fuels for Transport. Official Journal of the European Union L 123. (17.5. 2003): p. 42-46.

European Parliament. (2006). Decision of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006. The Seventh Framework Programme of the European Community for Research, Technological Development and Demonstration Activities (2007-2013). Brussels. pp. 18-20, 38.

European Parliament. (2006). Decision of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006. Establishing a Competitiveness and In-novation Framework Programme (2007 to 2013). Official Journal of the European Union L 310. (9.11.2006): 15-33.

European Parliament. (2009). Directive of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009. The Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources and Amending and Subsequently Repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. Official Journal of the European Union L 140. (5.6.2009): 16-62.

Lonza, L., Hass, H., Mass, A., and Rose, K. D. (2011). EU Renewable Energy Targets in 2020: Analysis of Scenarios for Transport. European Commission Joint Research Centre Institute for Energy. Luxembourg: Publications Office of the European Union. p. 42.

Research Advisory Council. (2006). Final draft report. Biofuels in the European Union: A Vision for 2030 and Beyond. p. 3.