ตัวแบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น

Main Article Content

สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน
กุลธรา มหาดิลกรัตน์
ณัฏฐ์ ดิษเจริญ

Abstract

A Decision Support Model for the University Personnel Performance Assessment Using the Analytic Hierarchy Process
 
Supawadee Hiranpongsin, Kuntara Mahadilokrat and Nadh Ditcharoen
 
รับบทความ: 14 ตุลาคม 2563; แก้ไขบทความ: 26 ธันวาคม 2563; ยอมรับตีพิมพ์: 5 มกราคม 2564; ตีพิมพ์ออนไลน์: 4 มิถุนายน 2564
 
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวแบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยใช้แนวคิดของกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นในการให้ค่าน้ำหนักของเกณฑ์เพื่อหาร้อยละความสำคัญของเกณฑ์แล้วจึงแปลงเป็นค่าคะแนน จากนั้นนำค่าคะแนนที่ได้ไปจัดระดับผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ซึ่งมี 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 2 รอบการประเมิน ได้แก่ รอบประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 และรอบประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ผลการพัฒนาตัวแบบที่นำเสนอ พบว่า ค่าสัดส่วนความสอดคล้องกันของเกณฑ์เป็นไปตามเงื่อนไขของกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น การประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบที่นำเสนอ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1) ประสิทธิภาพในการสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยคำนวณค่าร้อยละของผลการประเมินการปฏิบัติราชการจริง เทียบกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่แนะนำด้วยตัวแบบที่นำเสนอ และ 2) คุณภาพของตัวแบบที่นำเสนอซึ่งประเมินจากค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยผู้บริหารคณะ จำนวน 3 ท่าน ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพในการสนับสนุนการตัดสินใจมีความสอดคล้องกัน คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 75.34 และผลการประเมินด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้บริหารที่มีต่อตัวแบบที่นำเสนอ มีค่าเท่ากับ 0.77 ดังนั้น ตัวแบบที่นำเสนอจึงมีความน่าเชื่อถือ และสามารถนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยได้
คำสำคัญ: ตัวแบบสนับสนุนการตัดสินใจ  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น
 
Abstract
This research aimed to develop a decision support model for the university personnel performance assessment using the Analytic Hierarchy Process (AHP). The proposed model applied the concept of AHP to give a weight of each criterion for determining the important percentage of those criteria and then converting it to a score. Then, the score was taken to set the level of personnel performance according to the criteria with five levels, namely, Excellent, Very Good, Good, Fair, and Improvement. The data used in this research were the personnel performance assessments in the Faculty of Science, Ubon Ratchathani University which were the second round of assessment in the fiscal year 2017 and the first round of assessment in the fiscal year 2018. The results for developing the proposed model found that the consistency ratio was according to the conditions of AHP. The evaluation of the model’s performance was divided into model evaluation and expert evaluation. The former was the decision support performance for evaluating the university personnel performance by calculating the percentage of the actual performance appraisal results compared with the recommended results with the proposed model. The latter was the proposed model quality which is evaluated from the index of item–objective congruence (IOC) with three faculty executives. The research results revealed that the efficiency of decision support was 75.34 percentage on average and the evaluation results with IOC of executives towards the proposed model were 0.77. Therefore, the proposed model was reliable and can be used to support decisions for the university personnel performance assessment.
Keywords: Decision support model, Personnel performance assessment, Analytic hierarchy process

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Butdee, A. (2012). A Decision Support System. M.S. special problem, Department of Information Technology. Bangkok: King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. (in Thai)

Defence Technology Institute. (2019). Analytic Hierarchy Process: AHP. [Online]. Retrieved from http://www.dti.or.th/download/150319174753_3ahp4.pdf, July 20, 2019. (in Thai)

Ditcharoen, N., Tokumwet, P., Sophakan, P., Mahadilokrat, K., and Hiranpongsin, S. (2020). Development of Decision Support System for Budget Management Using Analytical Hierarchy Process. Proceedings of the 16th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT2020) (pp. 266-271). Bangkok: King Mongkut's University of Technology North Bangkok. (in Thai)

Eangchaun, P. (2015). Decision Support System for Salary Promotion Using Case–based Weighted Score Method. M.S. Independent Study. Chiang Mai: Graduate School, Chiang Mai University. (in Thai)

Faculty of Science, Ubon Ratchathani University. (2019). Announcement of Faculty of Science on Determining the Minimum Workload of Lecturer, Assistant Professor, Associate Professor, and Professor B.E. 2559 (2016). Retrieved from http://www.personal.sci.ubu.ac.th/Form/sarlary/02.pdf, July 20, 2019. (in Thai)

Hongjumpol, U. (2014). Development of a Decision Making Model for Selecting Facility Management Providers Using the Analytic Hierarchy Process. M.S. Special Research Project, Graduate School of Management and Innovation. Bangkok: King Mongkut’s University of Technology Thonburi. (in Thai)

Lumbensa, P. (2016). Finding the quality of measurement and evaluation tools. In Academic Services Project, Thasap Model. (in Thai)

Opasanon, S. (2016). Multiple Criteria Decision Making for Business and Logistics Management: Theory and Applications. Bangkok: Thammasat University. (in Thai)

Pakdeewattanakul, K. (2007). Decision Support Systems and Expert Systems. 2nd ed. Bangkok: KPT Comp and Consult. (in Thai)

Phonchop, K. (2016). The Evaluation and Selection of Distribution Channels for Blue Swimming Crab Meat by Analytical Hierarchy Process: AHP. M.S. thesis in Logistics and Supply Chain Management. Chonburi: Burapha University. (in Thai)

Phusong, M. (2012). Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) for Supplier Evaluation a Case Study of Surint Omya Chemical (Thailand) Co., Ltd. M.S. Thematic paper. Bangkok: Department of Integrated Supply Chain Management, Dhurakij Pundit University. (in Thai)

Sael, N., Hamim, T., and Benabbou, F. (2019). Implementation of the analytic hierarchy process for student profile analysis. International Journal of Emerging Technologies in Learning 14(15): 78-93.

Saravisutra, A. (2016). Multi–criteria decision making: comparison between saw, AHP and TOPSIS concept and methods. Princess of Naradhiwas University Journal 8(2): 180-192. (in Thai)

Srangsok, S. (2014). Information System for Educational Loan Management Using Analysis Hierarchy Process (AHP): A Case Study of Kutchumwittayakom School Yasothon Province. M.S. Independent Study. Ubon Ratchathani: Department of Mathematics Statistics and Computer, Ubon Ratchathani University. (in Thai)

Srisuwan, C. (2016). Application of AHP to Factor Analysis and Selection of Third Party Logistics Providers: A Case of Warehouse Management in Food Industry. M.S. thesis in Logistics and Supply Chain Management. Chonburi: Burapha University. (in Thai)

Ubon Ratchathani University. (2019a). Regulations of Ubon Ratchathani University on Rules, Procedures and Conditions for the Promotion of Civil Servants Salary in Higher Education Institutions under Ubon Ratchathani University B.E. 2559 (2016). Retrieved from https://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031416421751.pdf, July 20, 2019. (in Thai)

Ubon Ratchathani University. (2019b). Announcement of Ubon Ratchathani University Subject: Rules and Methods for Raising the Salary of Employees in Higher Education Institutions under Ubon Ratchathani University B.E. 2559 (2016). Retrieved from https://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2016031409504646.pdf, July 20, 2019. (in Thai)

Ubon Ratchathani University. (2019c). Regulations of Ubon Ratchathani University on Rules and Methods for Evaluating Civil Service Performance in Higher Education Institutions under Ubon Ratchathani University B.E. 2553 (2010). Retrieved from https://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011012019071358.pdf, July 20, 2019. (in Thai)

Ubon Ratchathani University. (2019d). Regulations of Ubon Ratchathani University on Rules and Methods for Evaluating Employees in Higher Education institutions under Ubon Ratchathani University B.E. 2554 (2011). Retrieved from https://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2011070615361041.pdf, July 20, 2019. (in Thai)

Ubon Ratchathani University. (2019e). Regulations of Ubon Ratchathani University on Determining the Workload of Lecturer, Assistant Professor, Associate Professor, and Professor (Version 2) B.E. 2559 (2016). Retrieved from https://www.ubu.ac.th/web/files_up/16f2017010514153295.pdf, July 20, 2019. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)