Vol. 17 (2557): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 17 (มกราคม - ธันวาคม 2557)

					View Vol. 17 (2557): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 17 (มกราคม - ธันวาคม 2557)
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 19 ฉบับเดือน มกราคม-ธันวาคม 2559 การจัดทําวารสารฉบับนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 23 เรื่อง แบ่งเป็นบทความวิจัย 20 เรื่อง และบทความวิชาการ 3 เรื่อง บทความ ทั้ง 23 เรื่อง ล้วนแล้วแต่เป็นบทความที่มีเนื้อหาน่าสนใจและมีความหลากหลายของแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก อาทิ ภูมิศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยว รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา
Published: 2014-11-27

บทความวิจัย