การศึกษาความสามารถอ่านจับใจความและความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านจากการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค

Authors

  • เสาวนีย์ ธนะสาร อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ และไพฑูรย์ โพธิสาร

Downloads

Published

2012-09-27