การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร

The Implementation of Adolescent Pregnancy Prevention and Resolution of Academic Institutions in Bangkok

Authors

  • หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

การป้องกันและแก้ไข, การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, สถานศึกษา, ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ

Abstract

        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ 1) ศึกษาการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหา สถานศึกษากลุ่มตัวอย่างหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตอบแบบสอบถามรวมจำนวนทั้งหมด 235 คน ผลการวิจัยพบว่า ในด้านการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สถานศึกษาได้มีแผนและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตมากที่สุด ด้านการจัดหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา พบว่า สถานศึกษามีจำนวนครูผู้สอนด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเพียงพอมากที่สุด และด้านการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองอย่างเป็นระบบเมื่อประสบปัญหาพบว่า สถานศึกษามีระบบให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์มากที่สุด เมื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา พบว่า การบรรจุการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเข้าไปในหลักสูตรคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะพลศึกษา (เอกสุขศึกษา) และคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับค่าที่เป็นมาตรฐานกำหนดโดยผู้วิจัยพบว่า มี 4 ปัจจัยที่มีความแตกต่างในค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างและของผู้วิจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ มี 2 ปัจจัยที่มีความแตกต่างในค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างและของผู้วิจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

References

United Nations Population Fund (UNFPA). (2017b). State of World Population 2017. New York: UNFPA.

พันธุ์ทิพย์ บุญเกื้อ. (2560). การศึกษาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่น ในอำภอปะทิว จังหวัดชุมพร. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 5 (2), 195-216.

วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์. (2560). การขับเคลื่อนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 20 (มกราคม-ธันวาคม 2560), 216-229.

ยุทธนา พูนพานิช. (2557). แนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นเขตตรวจราชการที่ 3. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, มกราคม-มีนาคม 2560, 62-69.

สุชาติ รัตถา เรขา อรัญวงศ์ และ รัชนี นิธากร. 2558. การพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นใน จังหวัดกำแพงเพชร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 9 (2), 142-160.

หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์. (2561). การศึกษาการส่งเสริมทักษะชีวิตในเด็กวัยเรียนของครอบครัวในชุมชนเมือง. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 21 (มกราคม-ธันวาคม 2561), 276-290.

Sedgh, Gilda., Finer, Lawrence B., Bankole, Akinrinola., Eilers, Michelle., and Singh, Susheela. (2015). Adolescent Pregnancy, Birth, and Abortion Rates Across Countries: Levels and Recent Trends. Journal of Adolescent Health, 56 (2), 223-230.

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน. 2563. (ร่าง) คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับพัฒนา พ.ศ. 2563). สืบค้นจาก http://1.179.165.50/ss/images/stories/pdf/003.pdf

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (ม.ป.ป.) แนวทางการจัดการศึกษ่ทางเลือกเพื่อเด็กก้าวพลาด. สืบค้นจาก http://1.179.165.50/ss/images/stories/pdf/003.pdf

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. (ม.ป.ป.). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. สืบค้นจาก http://www.royin.go.th/dictionary/

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2561). รายชื่อสถานศึกษา ในระบบ นอกระบบ จำแนกตามสังกัด รายจังหวัด ปีการศึกษา 2561. สืบค้นจาก http://www.mis.moe.go.th/mis2018/index.php?option=com_content&view=article&id=557&Itemid=113

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์. (2561). สถานการณ์การอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชนปี 2560. สืบค้นจาก http://rh.anamai.moph.go.th/download/all_file/index/%E0%B8%AA%E0%B8%96% E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8CRH_2560_Website.pdf

________. (2562). สถานการณ์การตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น. สืบค้นจาก http://rh.anamai.moph.go.th/download/all_file/index/situation/FactSheet@62.pdf

องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ. (2019). แนวปฏิบัติสากลทางวิชาการ เรื่องเพศวิถีศึกษา โดยใช้แนวทางที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน. สืบค้นจาก https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/368655tha.pdf

Center for Disease Control and Prevention. (2019). Adolescent Pregnancy. Retrieved from https://www.cdc.gov/teenpregnancy/about/index.htm

United Nations Population Fund (UNFPA). (2017a). Adolescent Pregnancy. Retrieved from https://www.unfpa.org/adolescent-pregnancy

Downloads

Published

2022-11-09