รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21

Authors

  • สมศรี เณรจาที

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาและสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหาร ครูวิชาการ และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 178 โรงเรียน จำนวน 534 คน   ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 พบว่า มีจำนวน 5 องค์ประกอบ และตัวแปรในทุกองค์ประกอบมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.668-0.952 เรียงตามลำดับ น้ำหนักองค์ประกอบรวมคือ การวางระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีจำนวน 59 ตัวแปร การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ โดยมีวิจัยเป็นฐาน มีจำนวน 6 ตัวแปร  การบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีจำนวน 5 ตัวแปร การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร มีจำนวน 5 ตัวแปร  การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ มีจำนวน 5 ตัวแปร 2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรูปแบบที่มีความเหมาะสม ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ การวางระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน, การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยมีวิจัยเป็นฐาน,  การบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ,  การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร และการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ 3. การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์   คำสำคัญ: รูปแบบการบริหารสถานศึกษา, การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน, คุณลักษณะพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21   Abstract The purposes of this research were to study the components of the school management model of the 21st century desired characteristics for student quality development, to develop and to evaluate the model of the 21st century desired characteristics for student quality. The samples used in this research were 534administrators, academic teachers, and school committee in schools under the Office of Basic Education Commission from 178 schools by using the multi-stage random sampling. The research instrument was a questionnaire with a reliability at 0.95. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and exploratory factor analysis. The research revealed that: 1. It was found that there were 5 factors of the school management model of the 21st century desired characteristics for student quality development. The variables in each factor had the component weight between 0.668-0.952, ranking in order The first element, organizational development and participatory organizational development have varied by 59 variables. There are 6 variables in curriculum development and learning process with base research.There are 5 variables in resource and budget management. There are 5 variables in learning management for learner performance in technology and communication. There are 5 variables for developing information and information systems to manage resources and budgets. 2. The school management model of the 21st century desired characteristics for student quality development consisted of 5 factors:'the organizational development and participatory organizational development, curriculum development and learning process with base research. resource and budget management. learning management for learner performance in technology and communication. for developing information and information systems to manage resources and budgets. 3. The evaluation of the school management model of the 21st century desired characteristics for student quality development was appropriate, possible and beneficial.   Keyword:Student Quality Development,  A Model of the 21st Century Desired Characteristics

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads