ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมคุณลักษณะที่ควรส่งเสริมสำหรับครู Ethical Leadership: The Strength Characteristics for Teachers

Authors

  • ธัญมัย แฉล้มเขตต์

Abstract

บทคัดย่อ            ผู้นำ คือบุคคลที่มีความสามารถจนได้รับการยอมรับและยกย่องจากกลุ่ม  ให้เป็นผู้นำกลุ่มดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด  ภาวะผู้นำ หมายถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นในกลุ่ม ซึ่งสามารถชักนำให้บุคคลหรือกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมของกลุ่ม ให้ประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย  ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม เป็นคุณลักษณะที่ดีของผู้นำ  แสดงออกด้วยความประพฤติที่เหมาะสมตามบรรทัดฐานของสังคม สามารถเป็นต้นแบบด้านความประพฤติของบุคลากรในองค์การได้   ครูจัดได้ว่าเป็นผู้นำทางการศึกษาที่พฤติกรรมดี ครูนั้นส่งผลกระทบโดยตรง ต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน  ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ครูควรได้รับการส่งเสริม  และคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมที่ควรส่งเสริมเป็นเบื้องต้น คือ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความไว้วางใจ การให้บริการ และการติดต่อสื่อสาร  ซึ่งเป็นพฤติกรรมครูที่นักเรียนสามารถสังเกตเห็นได้และได้รับผลกระทบต่อตัวนักเรียน อย่างชัดเจน คำสำคัญ: ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม, คุณลักษณะ    Abstract            A leader is a person who is accepted and admired from the group members. The leader is authorized to operate activities to reach the goal. Leadership is a character of a person that can influence the other group members. The leader with leadership can influence people or the group members to do the activities. Ethical leadership is a good characteristic of leader. It is presented by an appropriate behavior. It can be the model of good behavior for the organization staffs. Teachers are the educational leader. Teachers’ behaviors directly affect the learning and the behaviors of students. Ethical leadership should be supported and established to the teachers. So, the characteristics of Ethical leadership that should be supported by order are responsibility, justice, trust, service, andcommunication. They are the characteristics thatobvious and directly affect students

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-07-16