รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ LINEAR STRUCTURAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS AFFECTING PROFESSIONAL TEACHER FOR OF PRIVATE VOCATIONAL INSTITUTE IN NORTHEASTERN

Authors

  • สจีรัตน์ แจ้งสุข

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และศึกษาถึงอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย  ระยะที่ 2 การตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย  โดยใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้าง  กลุ่มตัวอย่างคือ ครูของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  ปีการศึกษา 2558 จำนวน 540 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ผลการวิจัยพบว่า 1)  รูปแบบที่สร้างขึ้น ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ด้านได้แก่ ปัจจัยส่วน บุคคลของครู  ปัจจัยด้านการบริหาร  ปัจจัยด้านการจูงใจ  ปัจจัยด้านการทำงาน ปัจจัยด้านลักษณะองค์การ และองค์ประกอบความเป็นครูมืออาชีพ  2) ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ในระยะแรกคือการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและการเข้าศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เป็นเลิศ พบว่า รูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนมากที่สุด เป็นดังนี้ อิทธิพลทางตรง ได้แก่ ปัจจัยด้านการจูงใจ  อิทธิพลทางอ้อม ได้แก่ ปัจจัยด้านการทำงาน และ อิทธิพลรวม ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหาร โดยปัจจัยเชิงสาเหตุทั้ง 5 ตัวดังกล่าวข้างต้น สามารถอธิบายความสำเร็จของผู้เรียนได้จริง คำสำคัญ: รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ความเป็นครูมืออาชีพ  สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ABSTRACT This study was conducted with the following purposes: 1) to create a linear structural relationship model of factors affecting professional teacher for private vocational institute in Northeastern and to investigate goodness of fit of the created linear structural relationship model and the empirical data. The study was divided into two phases. Phase 1 to construct the research conceptual framework. Phase 2 to test the research hypotheses by collecting the data from the structural questionnaire. The sample group consisted of 540 teachers who taught in Northeastern private vocational colleges in 2015 academic year. Package program was employed to analyze the confirmatory factors and to test goodness of fit of the created model and the empirical data. The study yielded the following results: 1) the structural model comprised six components. Factor of individual teacher, factor of administration, factor of motivation, factor of working, factor of organization and factor of professional teacher. 2) The test of goodness of fit between the created linear structural relationship model and the empirical data in phase 1 was interviewing the experts and specialists and exploring and investigating two outstanding private vocational colleges showed their harmony which could be unveiled. Factors impacting on the professional teacher for private vocational institute in Northeastern directly influencer was factor of motivation. An indirect factor was factor of working and mix factor was factor of administration. These five causal factors had impacted on the professional teachers. Keywords Linear structural relationship model,  Professional teacher, Private vocational institute

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-06-26