การพัฒนารูปแบบโรงเรียนนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร

DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE SECONDARY SCHOOL MODEL FOR SCHOOLS UNDER THE BANGKOK SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICES

Authors

  • ศิวาวุฒิ รัตนะ

Keywords:

ปัจจัย, ความสำเร็จ, โรงเรียนนวัตกรรม

Abstract

บทคัดย่อ             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการปฏิบัติเป็นเลิศของ โรงเรียนนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อพัฒนารูปแบบโรงเรียนนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษา ดังกล่าว และ 3) เพื่อประเมินรูปแบบโรงเรียนนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษา เหล่านี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ในการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) ใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 386 คน เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการปฏิบัติเป็นเลิศของโรงเรียนนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาเหล่านี่ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) ใช้แบบสัมภาษณ์ในโรงเรียนนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 โรง ทำการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 11 รูป/คน และสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 รูป/คน เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และ 3) ทำการประเมินรูปแบบ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และความถูกต้องของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่าง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบโรงเรียนนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครที่พัฒนาขึ้นมาประกอบไปด้วยปัจจัยโรงเรียนนวัตกรรม 5 ด้าน คือ 1) การจัดการองค์กรนวัตกรรม 2) การทำงานเป็นทีม 3) การพัฒนานักนวัตกรรม 4) การสร้างบรรยากาศนวัตกรรม และ 5) การมีส่วนร่วมและการประสานงาน  ปัจจัย, ความสำเร็จ, โรงเรียนนวัตกรรม Abstract The objectives of this mixed research methodology research were: 1) to study basic information on best practices of innovative secondary schools under the Bangkok Secondary Educational Service Area Offices; 2) to develop an innovative secondary school model for these schools; and 3) to evaluate the developed innovative secondary school model for the schools.  For quantitative research methodology, a questionnaire was used, while the qualitative ones, an interview structure and a focus group discussion were used: 1) a questionnaire on excellent practices of innovative secondary schools was used with a sample 386 randomly selected from administrators and teachers in secondary schools under the Bangkok Secondary Educational Service Area Offices; from which the data were analyzed in terms of frequency, percentage, mean, and standard deviation; 2) an interview structure on excellent practices of innovative secondary schools was used with 11 key informants, along with a focus group discussion of 9 experts, from which the data were analyzed in terms content analyses, a model was then drafted; and 3) the drafted model was evaluated, using an assessment form, in terms of its suitability, possibility, usefulness, and accuracy by a sample group from which the data were analyzed using frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results of the research found that the developed innovative secondary school model for schools under the Bangkok Secondary Educational Service Area Offices consisted of 5 factors: 1) managing innovative organizations, 2) teamwork, 3) developing innovators, 4) creating an innovation atmosphere, and 5) participating and coordinating.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-02-22