คุณภาพโรงเรียน : เป้าหมายสำคัญในการปฏิรูปโรงเรียนในยุคดิจิทัล

School Quality: Major Goals in school reform in the digital age

Authors

  • เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร

Keywords:

คุณภาพโรงเรียน, การปฏิรูปโรงเรียน, ยุคดิจิทัล

Abstract

บทคัดย่อ            เป้าหมายสำคัญที่สุดของการปฏิรูปโรงเรียนคือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ผู้ปกครอง และชุมชนยอมรับศรัทธา  คุณภาพโรงเรียนมีความสำคัญต่อการบริหารงานช่วยสร้างความ     เท่าเทียมทางศึกษานำไปสู่เป้าหมายการพัฒนามาตรฐานระดับสากล   ส่งเสริมชื่อเสียงของโรงเรียน ตอบสนองในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพงานของครู และนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  พัฒนาระบบประกันคุณภาพงาน ทำให้การดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของงาน  ส่งเสริมขวัญกำลังใจ  และสร้างความรักและความศรัทธาให้แก่ครูในการปฏิบัติงาน โดยองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพโรงเรียนมี 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณภาพนักเรียน  2)คุณภาพครู  3) คุณภาพของสิ่งแวดล้อม 4) คุณภาพของหลักสูตรและการเรียนการสอน  และ5)การบริหารที่มีคุณภาพ Abstract The most important goal of school reform is to develop school quality to meet standards for parents and communities to gain acceptance and faith. School quality is important for administration which helps to create educational equality leading to the goal of developing international standards, promote the reputation of the school, responding to continuous professional development, improve the quality of work of teachers and students for learning and achieved the goal successfully. It also helps to develop a quality assurance system to run the operations more efficiently and affect the quality of work, promote morale and build love and faith for teachers in practice. The five key components of school quality are; 1) student quality 2) teacher quality 3) the quality of the environment 4) the quality of the curriculum and instruction; and 5) quality management.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-02-22