การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษา: โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์

A School Preparation Towards Being World Class Standard School A Case Study Of Wangluang Pittayasan School

Authors

  • จุฑามาศ นาพา
  • นวัตกร หอมสิน
  • พงษ์นิมิตร พงษ์ภิญโญ

Keywords:

การเตรียมความพร้อม, โรงเรียนมาตรฐานสากล, กรณีศึกษา

Abstract

บทคัดย่อ    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพความพร้อม และ 2) หาแนวทางในการเตรียม                 ความพร้อมของโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษา โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 การวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่1 การศึกษาสภาพความพร้อมของโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคายผู้ให้ข้อมูลคือ โรงเรียนขนาดกลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต21 จำนวน 9 โรงเรียน เครื่องมือ            ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ มีความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 การหาแนวทางการเตรียม                      ของโรงเรียนในการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษาโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ จำนวน 47 คน โดยเป็นการระดมสมองจากผลการศึกษาสภาพ                 ความพร้อมในระยะที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพความพร้อมในการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 โดยรวมอยู่ในระดับมากและรายด้าน ด้านกลยุทธ์                      อยู่ในระดับมากที่สุด 2. แนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษาโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ประกอบด้วย                         1) ด้านการนำองค์กร 2) ด้านกลยุทธ์ 3) ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) ด้านการวัดการวิเคราะห์และ                   การจัดการความรู้ 5) ด้านบุคลากร 6) ด้านปฏิบัติการ และ 7) ด้านผลลัพธ์   ABSTRACT The purposes of this research were 1) to study the readiness of the school and 2).to find ways to prepare the school to be an international standard school, case study of Wang Luang Phitayasarn School under the Office of Secondary Educational Service Area 21, the research was divided into 2 phases, Phase 1: Study of the readiness of the school to become an international standard. school of Wang Luang Pittayasan School, Fao Rai District, Nong Khai Province The informations were 9 medium-sized  schools of the Secondary Educational Service Area 21. The research instrument was a 5 level scale questionnaire with reliability of 0.98 Data were analyzed using frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, Phase 2, finding a school preparation method to enter an international standard school, A case study of Wang Luang Phitayasan School The informants were 47 administrators and teachers from Wang Luang Pittayasan School: using brainstorming from the study of readiness condition in phase 1, the results showed that: 1. Condition of readiness to enter an international standard medium-sized schools under the Secondary Educational Service Area Office 21 overall, it was at a high level and each aspect. was at the highest level. 2. Guidelines for school readiness preparation to enter an international standard school: A case study of Wang Luang Phitayasan School, The Office of Secondary Education Service Area 21 consists of 1) Leadership 2) Strategy 3) Student and Stakeholder                    4) Measurement, Analysis and Knowledge Management 5) Staff 6) Operations and 7) Results.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-02-22